Nyheter

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Nyheter

Nedanstående artikel publicerad i Denta24

https://dental24.se/aktuellt/snava-odontologiska-specialiteter-hammar-utvecklingen/

Snäva odontologiska specialiteter hämmar utvecklingen 2020-10-10 Insändare

Inom kunskapsteorin är det välkänt att forskare och specialister har en tendens att fastna i etablerade tankemönster (paradigmer). Att endodontister har gjort det är uppenbart. De försvarar användning av material och metoder som saknar evidens. De vägrar envist att inse att kvarstående infektioner i rotfyllda tänder är ett allvarligt problem. Samtidigt har de så stora skygglappar att de inte ser hur enkelt problemet kan lösas med hjälp av en minimal dos formaldehyd i rotfyllingsmaterialet.


Det snäva synfältet inom de olika specialiteterna är ett hinder för optimal utveckling av material och metoder. Det begränsas av en oskriven lag om att man ska respektera varandras specialitet, precis som om det vore ett revir. Endodontisternas krav på tabu för formaldehyd påverkar flera andra specialiteter.

Pedodontister drar alltför ofta ut infekterade mjölktänder som skulle kunna fungera som luckhållare. Med användande av formaldehydhaltiga prepar kan de behållas utan problem.

Parodontologer ifrågasätter inte det faktum att miljontals rotfyllda tänder är kroniskt infekterade, trots att man vet att bakterier ökar risken för skador på såväl parodontiet som på hjärtklaffarna.

Kariologer är blinda för de goda resultat som har visats vid indirekt överkappning med N2. Dess paraformaldehydinnehåll gör att kariöst dentin steriliseras och sekundärdentin bildas.

Protetiker är väl medvetna om den dåliga prognosen för rotfyllningar och prioriterar dyra implantat, trots att dessa saknar både den rörlighet och den innervation som en tandrot har och som gör att belastningen kan förnimmas.

Specialister respekterar sällan innovationer som görs av vanliga kliniker. Den mycket välfungerande bettregistreringsmetod som den bortgångne tandläkare Anders ”Stubben” Eriksson lanserade verkar ha gått i graven med honom. Han klagade över att tandläkarhögskolor visade totalt ointresse, när han bad att få demonstrera sin metod och den av honom lanserade s.k.Wingen.

Med få undantag har bettfysiologer varit ointresserade av de goda resultat som tandläkare Ulf Lafveskans har uppvisat efter ensessionsbehandling med avslappnande hypnos. Liknande ointresse för användning av hypnos vid tandvårdsrädsla finns på utbildningsanstalterna, trots att metoden är kostnadseffektiv och i många fall kan ersätta narkos.

Man bör inte förringa betydelsen av de erfarenheter som kliniskt verksamma tandläkare rapporterar. Det vore önskvärt med mera dialog och mindre dogmatism inom odontologin. Det är tråkigt att klinikers beprövad erfarenhet ringaktas och att kunskapsteorins modell för ett vetenskapligt förhållningssätt har ersatts med dogmatisk maktutövning och repressalier mot dem som litar mer på egna erfarenheter av att nå goda resultat än på direktiv från enögda experter.

Nils Norrsell  
Leg. psykoterapeut, leg. tandläkareJournalisten Harry Holm har skrivit om sveket inom svensk tandvård. Patienter drabbas av onödiga kostnader och i vissa fall av allvarkiga infektioner som kanvara livsförliga.

UTDRAG FRÅN MAGAZIN 24 den 1 september 2020

När jag för snart 60 år sedan kom till Arboga som journalist, fick jag kontakt med Sven Rosenbaum på Folktandvården. Vid rotfyllningar använde han N2-metoden, med vilken det redan då gjorts en miljon fyllningar varav ingen hade misslyckats.

N2 innehåller mycket mindre formaldehyd än ett päron men ändå nog mycket för att den gasen från lagningen ska tränga ner i de tunnaste tandrötterna och döda alla bakterier. Hela jobbet görs på ett enda tandläkarbesök.

Metoden är godkänd men de svenska tandläkarhögskolorna undervisar fortfarande istället om det gamla sättet – med orden: ”Om du är en riktigt bra tandläkare misslyckas bara var tredje rotfyllning”.

Mitt förnuft säger mig att det skulle spara miljarder i vården om sunt förnuft infördes i endodontin (rotfyllnadskonsten) på Tandläkarhögskolorna. Dessutom är det erkänt att bakterier i tänderna kan vara livsfarliga.

HARRY HOLM


Folktandvårdstandläkare vill inte ha någon N2-kurs.

Vi på folktandvården använder inte N2 och det är förbjudet att använda något som är inte godkänt av folktandvården (som inte är godkänt av en person på kansliet).

Kommentar:Mer än varannan rotfyllning som görs inom folktandvårdens  ungdomstandvård misslyckas inom 3,5 år.   (K. Ridell 2008)

Årsmöte hölls den 3 oktober 2020

Vid årsmötet valdes tandläkaren Bengt Nordström, Stockholm, till ny ordförande för Sällskapet


Paradigmskifte inom endodonti står för dörren

2020-07-24insändare/debatt Dental24

Syftet med att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är att uppnå bästa möjliga resultat. De genomsnittliga rotfyllningsresultaten i Sverige har "de facto" inte förbättrats på över hundra år. Riktlinjerna är, och har de senaste femtio åren varit: Kofferdam, asseptiskt arbetssätt, milda antiseptika och noggrann rensning. Kalkpasta används som inlägg.

När Angelo Sargenti i mitten av 1950-talet lanserade N2-metoden blev den snabbt populär, bl.a. i Sverige. Tusentals tandläkare med lång och beprövad erfarenhet av N2 har vittnat om fantastiska resultat. Hög lyckandefrekvens har också visats i flera studier, varav den senaste (P. Venuti 2014) är en s.k. prospektiv långtidsstudie.

Slutsatsen blir att N2 bör vara förstahandsvalet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen av de studier över gänse metod som SBU har granskat uppvisar långtidsresultat som kommer i närheten av N2-resultaten. Att kvaliteten på rotfyllningar har betydelse har man kunnat visa. Trots det är visade resultaten inte övertygande, enligt SBU.

Problemet är att bakteriefrihet efter rotfyllning nästan aldrig uppnås (Brynolf 1967). I Tyskland får tandläkarstuderande lära sig att ett bra rotfyllningsmedel ska ha antiseptiska verkan, I Sverige hävdas motsatsen. Detta bygger på det etablerade tankemönstret (paradigmet) som utesluter användning av effektivt verkande paraformaldehyd, oavsett om dosen är minimal.

Denna begränsning är lika verklighetsfrämmande som det vore att döma ut fluor som skydd mot karies p.g.a. dess giftighet. Det är hög tid att tänka om och byta från ett skadligt och verklighetsfrämmande paradigm till ett som har fungerat bra i över 60 år. Då kan alla tandläkare ge garanti på rotfyllningar, vilket N2-tandläkare ser som en självklarhet. Hjalmar Söderberg har sagt att det finns en del saker som man måste vara fackman (specialist?) för att inte förstå.

Nils Norrsell
Tandläkare

Referens:

Klinisk artikel i International Journal of Dental and Health Sciences: A DYNAMIC PROSPECTIVE COHORT STUDY OF INITIAL ENDODONTIC TREATMENTS OF 627 TEETH: LONG TERM RESULTS


Nedanstående anmälan har skickats till EU-kommissionen. Svar har kommit och sammanfattas nedan.

Europeiska unionen har begränsade befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Medlemsstaterna ska själva ta ansvar för sin hälso-och sjukvårdspolitik. Användningen av N2 faller därför inom de svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheternas ansvarsområde. Ärendet avslutas därför. Det betyder enligt SES att EU inte har makt att ingripa mot att Sveriges hälsovårdsmyndigheter under lång tid har försummat sitt ansvar för tandrelaterade infektioner.


Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet.

 

Klagomål CHAP (2019) 03150 mot Sverige avseende rotfyllningsmedel inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

 

Inledning

Kommissionen har uppfattat våra klagomål korrekt. Man anser emellertid inte att det har visats att Sverige begränsar ibruktagandet av N2 eller på annat sätt lägger hinder i vägen för ibruktagandet av produkten. Sanningen är den motsatta.

 

Socialstyrelsen har inte tagit tillbaka dogmatiska och ogrundade påståenden.

Tidigare har man hävdat att inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol inte längre har någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen. Så sent som 2010 anklagades en tandläkare för att ha använt N2 och hotades med en varning. Det har lett till  nästan fobisk undvikande hos många tandläkare. Deras sunda förnuft är satt ur spel. Här är en typisk fråga från en patient: Jag undrar om du möjligtvis skulle kunna rekommendera någon tandläkare  som tillämpar rotfyllning med N2 metoden? Min ordinarie tandläkare var avogt inställd eller kanske bara oinformerad, så jag söker istället någon som är kunnig inom och tillämpar denna metod.

 

Officiellt godkännande av N2 saknas bland Socialstyrelsens handlingar.

I Tandläkartidningen publicerades i juni 2011 en artikel med budskapet att det är fritt fram för tandläkare att använda N2. Detta budskap finns inte med i något officiellt dokument. Det borde ha funnits ända sedan 1998, då N2 blev CE-märkt och tillåtet även i Sverige, där det tidigare var förbjudet.

 

Trots att det finns omfattande studier med hög vetenskaplig kvalitet har dessa mörkats av Socialstyrelsen. En majoritet av svenska tandläkare vågar inte använda N2, då de tror att det är fel och då de inte har fått någon objektiv information från Socialstyrelsen utan bara falska påståenden och antydningar om ökad risk.

 

Den fria konkurrensen mellan olika preparat är satt ur spel

Det finns orsaker till att försäljningen av N2 fortfarande ligger på samma låga nivå som före SBU:s konstaterade brist på evidens för gängse metoder. Socialstyrelsens falska Kunskapsdokument och underlåtenhet att informera om studier över N2 med visat goda resultaten är den viktigaste. Enligt EU: s konkurrensregler ska fri konkurrens befrämjas och ge utrymme för nya idéer.

 

Kronisk tandinfektion medför hälsorisker.

Kronisk tandinfektion drabbar mer än varannan konventionellt rotfylld tand i vissa fall (Ridell K. 2008). Ökad risk för infektion i hjärtklaffar har visats föreligga. Även andra sjukdomar tros ha samband med kronisk tandinfektion. Infektionskänsliga personer som begär att få en N2-rotfyllning blir sällan hörsammade. Folktandvården tillhandahåller inte N2. Svenska Endodontiska Sällskapet anser att EU har ett ansvar för medborgarnas säkerhet och hänvisar till EU scientific committees on consumer safety (SCCS) & on health, environmental and emerging risks (SCHEER)

 

Sammanfattning av förslag till EU

 

  1. Vi ber att EU medverka till att det blir fri konkurrens mellan olika rotfyllningsmaterial. Vi önskar få stöd för vårt krav att Socialstyrelsen klart och tydligt ska offentliggöra att deras tidigare bannlysning av N2 var felaktig. Ett officiellt dokument skall visa att N2 får användas. Saklig och korrekt information skall göras tillgänglig för både tandläkare och patienter och den skall komma från Socialstyrelsen.

 

  1. Infektionsbekämpning är angelägen. Att Socialstyrelsen rekommenderar kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg, trots att det är ineffektivt som antiseptikum och saknar evidens enlig SBU, strider mot EU:s krav på patientsäkerhet. De vetenskapligt väldokumenterade och goda resultaten med N2 bör inte förtigas på det sätt man hittills har gjort.

 

  1. Kommissionen bör vidtaga åtgärd, då Socialstyrelsen inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. Trots att stora kunskapsluckor har konstaterats stödjer Socialstyrelsen ensidig användning av sådana CE-märkta material som saknar effektiv antiseptisk verkan. Detta hämmar fri konkurrens, motverkar vetenskapliga framsteg och är menligt för folkhälsan. Varken tandläkare eller patient upplever att de får välja fritt.

                                                                                                                

Hot och trakasserier har drabbat många N2-tandläkare. Endodontipofessorn Dag Örstavik, som stod som garant för objektivitet i SBU:s utredning godtog att N2 exkluderades från undersökningen. Den grumliga och långsökta motiveringen var att studierna var retrospektiva. Hans eget preparat, Rea Seal, har visats ge dåliga resultat och har tagits ur marknaden. Se bilaga! De endodontister som nu har makten undviker all diskussion och svarar inte på frågan om varför de är emot N2. Hoppas att EU vill hjälpa till att skapa dialog och öppenhet så att alla CE-märkta material får möjlighet att konkurrera på lika villkor, inte bara ur ekonomisk utan också ur vetenskaplig synvinkel.

 


                   Lund och Göteborg den 12 april 2020

                   Svenska Endodontiska Sällskapet

 


           Nils Norrsell                                                                      Carl T. Ek

           Ordförande                                                                        Sekreterare         


Fråga till Socialdepartementet väntar på svar.         

 

I min egenskap av ordförande för Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) är jag intresserad av arbetet i den odontologiska gruppen som ska utreda frågor kring specialiteter. Nedanstående riktlinjer gäller för deras arbete. Mina kommentarer är skrivna i kursiv stil.


En odontologiska specialitet bör avspegla patienternas och hälso- och sjukvårdens behov. Infektionskänsliga patienter vill ha möjlighet att få rotbehandling med N2. Effektiv sterilisering av rotkanal är viktig för att minska antibiotikaberoende och risk för spridning av hälsovådliga mikroorganismer. Specialister inom endodonti tycks vara blinda för studier som visar att ett rotfyllningsmedel bör ha antiseptisk verkan. Specialiteten är för snäv och bör avskaffas eller breddas. Hur ser Socialdepartementet på detta?


EU:s medlemsstater skall se till att tandläkare generellt skall ha tillträde till verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i mun, käkar och omkringliggande vävnader i enlighet med de i lag fastställda bestämmelserna och de yrkesetiska reglerna för yrket på de referensdatum som anges i punkt 5.3.2. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska informeras om alternativa behandlingsmetoder och vara delaktiga i valet av metod. De flesta tandläkare är okunniga om de goda resultat som N2-metoden ger och detta beror på avsaknad av  information från Socialstyrelsen och dess ovilja att ta tillbaka felaktiga påståenden. Uppenbarligen har ett lands hälso-och sjukvårdsmyndigheter ett stort ansvar, som inte bör misskötas. EU-svar på klagomål bifogas.

Med vänlig hälsning!

Nils NorrsellCopyright © All Rights Reserved