Nyheter

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.NyheterRiksstämmenämnden har avslagit begäran från SES om att få visa N2-resultat.


Ingen motivering gavs till avslaget. Svenska tandläkare undanhålls viktig kunskap. Fantastiska resultat som visar hur parodontala skador läker ut efter rotfyllning med N2 får inte visas. Är det Jantelagen som styr?

Slutsatsen vid Läkemedelsverkets konsensusmöte 2013 var att effektiva antiseptika ska användas vid rotbehandling. Ändå används fortfarande kalciumhydroxid trots att det är både ineffektivt och olämpligt som inlägg i rotkanaler enligt ny forskning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8514225/

 

Ett mycket välfungerande och sedan 50 år välbeprövat inlägg är Terracortril med Polymyxin B i kombination med N2 kallat Temporary Canal Medication(TCM). Det minskar radikalt behovet av antibiotikakurer samt risken för såväl sepsis som hjärtsjukdom. Inga kliniska problem har rapporterats. Bakterier i en rotkanal oskadliggörs direkt och många hundra dödsfall om året i sepsis kan lätt förhindras.

 

Så gör Sverige sig av med sina bästa tandläkare.

Artikel publicerad i Tandläkartidnngen nr 2, 2024


Patientsäkerhetslagen handlar om att ge god vård och att förebygga vårdskador. Om en vårdskada inträffar ska orsakerna till skadan utredas och rutiner ändras.

Vårdskadadefinierassom: ”Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som:

• är bestående och inte ringa, eller
• har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.


Drygt 4000 patienter per år kan beräknas få sepsis i tandvården .Omkring 20 % avlider inom tre månader och de övriga får ofta svåra följdsjukdomar.
Bakteriespridning sker lätt vid rotbehandling när otillräckliga antiseptika används. En liten dos formaldehydär effektiv, då den tränger in överallt i en tandrot. Rotfyllningsmaterialet N2 innehåller en dos på max ett par mg per rotfyllning. EnligtN2-metoden ska en tand som öppnats för att rotbehandlas fyllas med s.k. TCM (Temporary Canal Medication, som är en mix av N2 och flytande kortison). Rotkanaler skyddas då från bakterier som annars följer med rensningsfilarna till rotspetsen, varifrån de kan spridas via blodbanorna.


Ny forskning om sepsis. (https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230831121709.htm)visar att tandbehandling sällan identifieras som den utlösande faktorn vid sepsis pga. brister i diagnostiken. Den höga frekvensen av sepsis kan minskas genom attbakterieroskadliggörs på ett tidigt stadium. I en infekterad tandrot är de till en början väl samlade och lätt åtkomliga med formaldehydhaltigt preparat. Att inte använda sådant är inte patientsäker behandling.


https://newsvoice.se/2023/12/tandvardsvardrelaterad-blodforgiftning

/

Socialstyrelsen begår rättsövergrepp mot N2-tandläkare och är ansvarig för tandvårdsrelaterad sepsis.

Nyligen fråntogs en duktig N2-tandläkare sin legitimation. Förra året var det en annan duktig N2-tandläkare som miste legitimationen. Jag har sett alla handlingar i det ärendet och kunde konstatera att anklagelserna var falska eller helt absurda. Fem rotfyllningar påstods vara otäta och ofullständiga. På röntgen syns att de är helt perfekta liksom femårsresultatet. En rotrest, mindre än en kaffeböna, hade avlägsnats utan anteckning om diagnos. Det fanns inte en chans att den skulle kunna bevaras. Ändå påstods att felet var mycket allvarligt.

Många av anklagelserna var rena lögner, men trots bevis på detta fanns de kvar i ärendet när det gick till domstol. Advokaten gav inget större hopp om frikännande då hans erfarenhet var att domstolen i nio fall av tio litar på experterna. Skickliga tandläkare med sinne för kliniska realiteter och med goda behandlingsresultat, speciellt vad gäller rotbehandling väcker vrede, kanske just för att deras resultat är mycket bättre än specialisternas. Domen blev deslegitimering pga. av summan av anklagelserna.

I Sverige beräknas 2,5 miljoner konventionellt rotfyllda tänder vara infekterade. Majoriteten av tandläkare använder ineffektiva antiseptika, vilket är främsta orsaken till tandvårdrelaterad sepsis. En färsk Lundastudie visar att 75 000 personer dör i vårdrelaterad sepsis varje år varav 1000 kan beräknas komma från infekterade tandrötter eller därav föranledd kirurgi. https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230831121709.htm

Endodontisters (rotfyllningsspecialisters) främsta ambition har alltid varit att värna om sina privilegier. Det största hotet har varit de goda resultat som vanliga tandläkare visat med N2. Därför förföljs de och formaldehyd fördöms oavsett dos, vilket strider mot den mest grundläggande principen inom farmakopén. Vetenskap och beprövad erfarenhet har ersatts med trossatser utan evidens. De troende bildar en sekt där rättrogna belönas.

Utmärkande för en sekt är att den försöker dominera och styra individen, kräver totalt engagemang och är totalitär och auktoritär. Sekter har funnits sedan århundraden men i och med västvärldens sekularisering har det även uppkommit ideologiska sekter, med motsvarande struktur som de religiösa men med exempelvis en politisk eller alternativ lära. Förtal och lögner om risker sprids. De goda resultaten med N2 förtigs liksom det lidande som kvarlämnade bakterier medför, när de sprids i kroppen. 

Endodontister uppvisar allt som kännetecknar en sekt. Deras talesman var tidigare Dag Örstavik. Han var Socialstyrelsens vetenskapliga råd, när SBU fick uppdraget att undersöka rotfyllningsmetoder och såg då till att alla N2-studier uteslöts. Han har efterträtts av Thomas Kvist, som med emfas hävdar att formaldehyd inte behövs och har visat motvilja mot att göra en N2-studie.

När argumenten tryter tystas all kritik. Ingen har någonsin fått föreläsa om N2 på Odontologisk Riksstämma. Tandläkartidningen refuserar sedan 10 år debattinlägg om N2 med ett undantag. Då uppgavs att några endodontister i smyg använder AH+ som avger höga doser formaldehyd. Att då kritisera N2 som bara avger en bråkdel är absurt. Socialstyrelsen, IVO och Försäkringskassan hjälps åt att jaga otrogna N2-användare som tror att det är resultatet som räknas.

Emma Wigstens avhandling 2022 visar det man redan vet; att gängse metod inte fungerar. Lyckandefrekvensen mätt i antalet symptomfria tänder vid en ettårsuppföljning var 36,5 %. Detta bör jämföras med P. Venutis N2-studie 2014, som enligt samma kriterier visade 98% lyckandefrekvens. Inga förbättringar av resultaten har gjorts i Sverige de senaste 50 åren.

Tandläkare har inbillats att det är svårt att rotbehandla. Därför känner de osäkerhet. Att använda N2-metoden är enkelt, men detta framgår inte av Joséphine Brodéns prisbelönade avhandling. https://www.tandlakartidningen.se/nyhet/avhandling-om-tandlakares-osakerhet-arets-basta/

Man ska inte behöva utsättas för onödiga hälsorisker i tandvården. Man ska inte heller behöva mista tandrötter för att tandläkare inte litar på rotfyllningar och ofta väljer dyra implantat med sämre funktion i stället för rotfyllning. En oacceptabel styrning av vårdvalet föreligger. Värst är dock att bakterier, som lätt kan oskadliggöras när de är väl samlade, tillåts att överleva och spridas.

De som drabbas värst är ungdomar och äldre. Varannan tand som rotfyllts i ungdomstandvården uppvisar på röntgen en infektion inom 3,5 år (K. Ridell 2008). Tandläkare skriver ut runt 16 000 antibiotikarecept årligen. Till personer i åldern 65–79 år ordineras i snitt 30 recept om året per 1000 invånare. Det är framför allt bland dessa som många får sepsis. Man vet också att det finns ett samband mellan infekterade tänder och hjärtsjukdomar. Rättrogna endodontister tonar ner detta.

Nyheter

Varje år drabbas inom svensk slutenvård 57 000 personer av sepsis. Det visar Sveriges Kommuner och Regioner i Vårdfokus granskning i tre delar. 1300 patienter dör i samband med sjulhusvård. 

Hög dödlighet i sepsis i tandvården.  Orsaken är dåliga antiseptika. (effektiva antiseptika har motarbetets i över 50 år) Socialstyrelsen har ansvaret.

https://nyheter.ki.se/sepsis-det-dolda-hotet


Nu finns en instruktiofilm för tandläkare om N2-metoden på youtube. Din ordinarie tandläkare bör kunna utföra behandlingen. Begär alltid N2 om du behöver en rotfyllning. https://youtu.be/1A8Cw4rRF00


I Socialstyrelsens rapport:"Antibiotikaförskrivning inom tandvården" hävdas att antalet antibiotikarecept per 1000 patienter i åldern 50-80 år är 40 st. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Regioner skriver tandläkare ut 31 recept per 1000 individer i åldern 65-79 år. I en studie 2022 av Fredrik Frisk, Zlatan Silnovic och Thomas Kvist konstateras att förekomsten av apikal parodontit är hög och att kurser och implementering av ny teknik inte haft önskad effekt. Således dags att tänka om.


Patienter som frågar efter N2 får inte gehör, trots att tandvårdslagen ger dem rätt till medstämmande. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125)


Att blunda för att det behövs effektiva antiseptika, när minst  660 patienter varje år dör pga. tandvårdsrelaterad infektionsspridning är oansvarigt.

Nya falska riktlinjer presenterades i okt 2022

Man fortsätter att rekommendera bevisligen dåliga metoder i ett nytt kunskapsdokument (1). Det är, med tanke på allt lidande det förorsakar, som att spela rysk roulett med patienternas liv och hälsa som insats. Sådant hör inte hemma i tandvården som ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Länk

1.  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/


De antiseptika som Socialstyrelsen rekommenderar är ineffektiva. Maktspråk används mot tandläkare som inte följer dem. En tandläkare som använt ett välbeprövat antiseptiskt verkande preparat med gott resultat fråntogs förra året sin legitimation med motiveringen att han arbetat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Varje år avlider ca 600–800 personer i sepsis förorsakad av bakteriespridning från infekterade tandrötter. Som jämförelse kan nämnas att trafikolyckorna år 2022 tog 220 liv. Tandläkare fortsätter att använda antiseptika som aldrig har fungerat. Detta gör att rotfyllda tänder brukar innehålla bakterier, dock inte om de rotfyllts med N2.


Risken för bakteriespridning och sepsis minskar när en infektion kvävs i sin linda med effektivt antiseptikum. Det behövs ett tydliggörande från Socialstyrelsen, att N2, ev. blandat med kortison bör användas som inlägg vid rotbehandling i stället för kalciumhydroxid. Man bör man lita på de goda erfarenheter som kliniskt arbetande N2- tandläkare har vittnat om de senaste 60 åren.


Patienter har enligt tandvårdslagen rätt att behandlas med N2. Nils Norrsell har lagt ut en föreläsning om N2-metoden på youtube. 


Endodontisten Maria Pigg höjer AH+ till skyarna i Tandläkartidningen


Ett tämligen oprövat material som avger minst dubbelt så mycket formaldehyd som N2 och som inte tätar lika bra har använts i smyg. Då måste det tydligen försvaras till varje pris. Att påstå att formaldehyd från N2 ger cancerrisk men inte om den kommer från AH+ är osakligt, ovetenskapligt och patetiskt.


Yttrandefriheten motarbetas av endodontister och detta har fått stöd av etablissemanget.

Förrförra året stoppade Risstämmenämnen en föreläsning med rubriken:"Så tänkte Sargenti och förra året meddelade man att en N2-föreläsning tyvärr inte fick plats i programmet. Det är Rikstämmenämnden som avgör vilka programpunkter som är lämpliga att ta med. Det har inte med yttrandefrihet att göra, skriver skriver man. 


Maktfullkomlighet och ovilja att ta del av fakta som talar emot etablerad metod ligger bakom. Namnet N2 får inte finnas i Riksstämmans program, inte heller tal om hög lyckandefrekvens och beprövad erfarenhet. Dåliga resultat med gängse metod får inte nämnas. Man tycks ha hämtat inspiration från Putins Ryssland där bl.a. ordet krig är förbjudet. I Sverige väcker namnet N2 och ordet formaldehyd starka känslor som blockerar det sunda förnuftet. Det råder fullt krig mot det CE-märkta materialet N2. Kriget startade 1972 då endodontister lyckades få till ett förbud mot import av N2. På 1990-talet kom ett olagligt förbud mot materialet, men tack vare vårt EU-medlemskap upphävde förbudet 1998.


Trots att tre studier från 2000-talet har visat mycket hög lyckandefrekvens med N2 och att SBU redovisat stora brister hos gängse metod är motviljan mot att ta del av beprövade svenska erfarenheter kompakt. Den tandläkare som nyligen berövades sin legitimation är en duktig och erfaren N 2-tandläkare.


Endodontister anser att N2-metoden bara har historiskt intresse. Enligt Thomas Kvist har materialvalet ingen avgörande betydelse för resultatet. N2-användare vet att materialets antiseptiska verkan gör att resultaten blir kollossalt mycket bättre. Detta framgår tydligt av P. Venutis studie 2014, A dynamic prospective cohort study. 


Socialstyrelsen har inte gett klart besked om vilka regler som gäller. Å ena sidan har man sagt att N2 är godkänt i hela EU men man har också hävdat att kunskapsdokumentets riktlinjer gäller. Jag har bett om förtydligande men har ännu inte fått svar. Nedanstående text skickades den 21 dec 2021.


Många tandläkare är osäkra på om det är tillåtet att använda N2. Det har ju delats ut varningar till N2-tandläkare med motiveringen att man utsatt patienten för onödig risk. Kan Socialstyrelsen ge ett entydigt och rakt besked i denna fråga? Tandvårdslagen stipulerar att patientens ska göras delaktig i valet av behandlingsmetod. Gäller det N2.metoden eller behöver man inte informera om den även om patienten ber om det?


Bakteriefria rotfyllningar

Enligt N2-metoden ska spolning av rotkanaler undvikas då den irriterar och sprider bakterier. Innan filar förs in i rotkanaler ska mynningarna täckas med en mix av N2 and Terracortril/ Polymyxin B, benämnd TCM (Temporary Canal Medication). Filarna ska vara insmorda med TCM under kanalrensningen. Innan rotfyllning görs med N2 ska all TCM avlägsnas med avtorkade filar. Efter vitalextirpation ska rotfyllningen helst göras direkt för att bevara bakteriefrihet. Om man behöver göra ett inlägg används TCM.


Katastrofala rotbehandlingsresultat presenteras i doktorsavhandling

Bara 36,5 % av behandlingar i 10 kliniker var lyckade vid 1-3 årskontroll.

Fakta som bör ligga till grund för nya endodontiska riktlinjer.

För att undvika spridning av infektion, och för att slippa använda antibiotika i samband med rotbehandling är effektiv antiseptik viktig redan vid primärbehandlingen. Antibiotikaresistens medför risk för sepsis, hjärtsjukdom, mm. Vid ett av Läkemedelsverket år 2013 anordnat  konsensusmöte om antibiotikaanvändning fastslogs att effektiva antiseptika bör användas. Att så inte görs förklarar de dåliga resultat som konventionella rotfyllningar uppvisar, t.ex i en avhandling av Emma Wigsten (2021) Root canal treatment in a Swedish public dental service-studies of indications and results.


Av påbörjade rotbehandlingar på 241 patienter hade hade 13 % av tänderna extraherats vid en ettårsuppföljning och 16 % av påbörjade behandlingar var ännu inte klara. Dessa kan inte räknas som lyckade och det kan inte heller hälften av tänderna som hade kvarvarande symptom. Resultat visar då att bara 36% var helt lyckade. Gällande paradigm sedan 60 år föreskriver milda antiseptika och neutralt rotfyllningsmedel.Paradigmet behöver omprövas. En liten dos formaldehyd är det enda tillgängliga antiseptikum som har förmågan att åstadkomma total bakteriefrihet i tandrötter med sina trånga dentinkanaler. 

 

Ingrid Brynolf (1967) visade i sin avhandling, "A histological and roentgenological study of the periapical region of human upper incisors"  att det är praktiskt taget omöjligt att med gängse antiseptika och metoder erhålla bakteriefria rotfyllningar. Ett noggrant rensningsarbete måste därför kombineras med effektiv antiseptik både under och efter rensningen. Spolning och instrumentering av rotkanaler leder till att en del bakterier hamnar i dentinkanalerna, där de är oåtkomliga för spolvätskan..


Man kan lösa problemet genom att använda antiseptiskt verkande sealer och/eller genom att, i stället för att spola rotkanaler, rensa dem med filar insmorda med CE-märkt EndoN2 blandat med flytande kortison som hindrar stelning och dämpar inflammation. Bakterier avdödas omedelbart och risken för spridning minimeras. En fördel är att vid en ev. filfraktur är risken för osteit låg om filen varit väl insmord med ovanstående mix som benämns TCM. (Temporary Canal Medication) 


Eftersom prognosen för rotfyllning efter vitalextirpation är bättre än för rotfyllning efter pulpanekros och infektion i apikalområdet är det en fördel om rotfyllningen i vitalfallen görs direkt efter fullbordad rensning för bevarande av bakteriefrihet. Om det inte finns tid att fullborda rensningen kan bakteriefrihet bevaras med hjälp av N2-inlägg. Calciumhydroxid har bara svag antiseptisk verkan och saknar evidens enligt SBU. När det löses i vätska bildar det en frätande lut som gör att vävnad brukar vätskar sig.

 

När ett nytt material kommer ut på marknaden finns inga långtidsstudier över resultaten. Om erfarenhetern blir positiva kan behandlaren redovisa sina resultat i en s.k. retrospektiv (tillbakablickande) studie. Det gjorde tandläkare Lennart Telander 1966 och visade att lyckandefrekvensen vid en sexårskontroll av N2-rotfyllningar, gjorda i en sittning, efter utrensning av vital pulpa, var 92%. Inte i något fall fanns tecken på infektion. Orsaken till att några inte klassades som lyckade var huvudsakligen bristande röntgenkvalitet.


Retrospektiva studier ger en bra bild av beprövad erfarenhet. Många tandläkare började använda materialet och visade stor entusiasm över att ha funnit en metod som verkligen fungerar. Andra fortsatte att använda medel utan antiseptisk verkan så som de blivit lärda, men de fick långt sämre resultat. Nu, mer än 50 år senare lärs samma metod ut och ses av falska profeter som bästa tillgängliga kunskap.


Ingrid Brynolf konstaterade i sin avhandling 1967 att 93% av tänder som rotfyllts med guttaperka innehöll bakterier, trots strikt aseptik och frisk pulpa vid rotfyllningstillfället. SBU visade i sin rapport 2010 bristande evidens för gängse metoder och dessutom att det finns stora kunskapsluckor. Att då inte ta intryck av de goda resultaten med N2 tyder på total blockering av rationellt tänkande och låsning vid idén att materialet måste vara neutralt.


Vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn (1922–1996) menade att kunskap inte växer genom att ny successivt läggs till gammal utan stegvis genom att gamla tankemönster (paradigmer) förkastas och ersätts av nya tankar som bättre förklarar verkligheten. Om kartan inte stämmer med verkligheten måste den uppdateras. Inom endodonti borde detta ha gjorts för mer än 50 år sedan. Den beprövade erfarenheten visade redan då bra resultat med N2 och dåliga med guttaperkametoden, som då liksom nu ger usla resultat, vilket senast bekräftats av SBU. I en rapport 2010 konstaterades både bristande evidens för gängse metod och stora kunskapsluckor. Den beprövade erfarenhet som visar de bästa resultaten har inte varit vägledande.


Hälsa och infektionsfrihet har ett samband. N2 är kostnadseffektivt.

I Sverige har över två miljoner rotfyllda tänder röntgenologiskt konstaterbar infektion. Problemet med kvarvarande infektion har funnits i över hundra år. På 1920-talet lanserade Weston Price sin fokalinfektionsteori. Han kunde visa att infekterade, rotfyllda tänder gjorde folk sjuka. Hans teorier har på senare tid besannats. Tandhälsoförbundet tar därför avstånd från rotfyllning och svenska tandläkare drar ut allt fler tänder och tjänar sedan bra på att sätta in implantat. Ett bättre alternativ är att behålla de egna tänderna och rotfylla med rotfyllningsmedlet N2.

Här följer ett exempel: Sedan en liten framtandsbro hade lossnat fick patienten en offert på 73 000 kr i patientavgift för utdragning av fem tänder och en implantatbro. Dagen innan behandlingen skulle påbörjas kontaktade patienten mig, då hon kände sig oroad över att så många tänder skulle tas bort. Som väl var lyckades jag hitta en N2- tandläkare åt henne, som i stället föreslog rotfyllningar och en bro för sammanlagt 20 000 kr i patientavgift.

N2 innehåller effektivt desinficerande formaldehyd som tränger in i alla små skrymslen i en tandrot och sedan, inom några dygn, omvandlas till harmlösa ämnen som koldioxid och vatten. Kvar blir då en tät rotfyllning bestående av zinkoxid-eugenol. Tänderna kommer att fungera oklanderligt livet ut. Dosen formaldehyd är försumbar precis som den är i de vacciner där ämnet finns. Kroppen producerar själv formaldehyd. Blodet innehåller 2 mg/l. dvs mer än en rotfyllning.

Ett barnbarn skadade två framtänder i en skatebordolycka så allvarligt att de måste rotfyllas. Prognosen för vanliga rotfyllningar är riktigt dålig och båda tänderna skulle med sådan behandling med största sannolikhet varit utdragna i dag, åtta år efteråt. Nu fungerar de bra och ingen ytterligare behandling behövs sedan tänderna rotfyllts med N2 och senare försetts med skalfasader för färgens skull. Rotfyllda tänder brukar mörkna något med tiden.

Skeptiker kanske invänder att det finns personer som inte tål eugenol. Det gör det säkert, men de är mycket få. Lika få som de som får negativa reaktioner efter implantat. Fördelen med att behålla de egna rötterna är stora. Rotbehandlingen görs i en sittning. Kostnaden är en bråkdel och inte alls psykologiskt påfrestande. Tänderna förmedlar, till skillnad från implantat, tuggtrycket till hjärnan. Implantat sitter helt stumt fast i käkbenet.

Distriktstandvården presenterara falsk information på nätet.

Det  påstås att rotfyllning lyckas i 70-90 % av fallen. Det är en grov överdrift om man talar om bakteriefri guttaperkarotfyllning. Nästan alla innehåller bakterier. Inom ungdomstandvården visar mer än hälften av rotfyllda tänder röntgenologiska tecken på infektion efter i snitt 3,5 år enligt K. Ridell 2008.  

Facebookgrupp för dem som är intresserade av frågor om rotbehandling.

https://www.facebook.com/groups/www.endodontiskasallskapet.se


Kristianstadsbladet har den 30/7 2021 publicerat en artikel om rotfyllningar, rättsröta och vetenskaplig skandal.

Denna tidning har även tidigare tillåtit oss att framföra kritik mot gängse rotfyllningsmetod. Även Borås tidning, som ingår i samma koncern har tidigare visat öppenhet och låtit oss komma till tals. Sådana tidningar behövs i dag när rättsröta och maktfullkomlighet  breder ut sig allt mer ohämmat.

https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/infekterade-rotfyllningar-har-utvecklat-sig-till-rattsrota-34d80bd6/?fbclid=IwAR0m-lMRWUbpv_fYzTiCZjJ-lJcBAJkOwm1Yn5cxv-GxTSCXZkjyy2H3ZHk


JO-anmälan (Diarienr 4469-2021).

Duktiga kliniker som får bra resultat med N2 är trötta på att bli misstänkliggjorda, trots att de har både vetenskap och beprövad erfarenhet.att stödja sig på. Konventionellt rotfyllda tänder innehåller nästan alltid bakterier (Brynolf 1967). En rapport från den statliga myndigheten SBU konstaterade 2010 stora brister och kunskapsluckor inom endodonti. Trots detta har inget ändrats.


Problemet med kvarvarande bakterier i rotfyllda tänder löstes redan 1955 av Sargenti med hjälp av en liten dor paraformaldehyd. Flera omfattande långtidsstudier har visat goda resultat. SES har anmält Socialstyrelsen till JO för vilseledande information om risker med paraformaldehyd, underlåtelse att informera om N2-studiernas goda resultat, avsaknad av officiellt tillkännagivande att CE-märkt N2 är godkänt i hela EU och att man saboterat fri konkurrens och därmed har medverkat till en osund vårdarstyrning. Tänder dras ofta ut i onödan.


Sanningen om rotfyllningar presenteras i nedanstående länkar

https://newsvoice.se/2021/04/daliga-rotfyllningar


Dränage - en underskattad kirurgisk åtgärd 

Antibiotika hjälper inte mot tandvärk i det akuta skedet. Värken beror på en inflammation, antingen i pulpan eller i det periapikala området.  Inflammation är kroppens svar på en retning, mekanisk, kemisk eller bakteriell. Blodansamling ger värk när det inte finns utrymme för expansion som i rotkanalen eller i vävnaden runt apex. Särskilt i underkäken, där käkbenet är kompakt finns risk. 

Det som retar bör om möjligt avlägsnas. Vid djup karies och pulpit måste en del av, eller hela pulpan offras. Bäst är om rotfyllningen kan göras direkt för att skapa en tät förslutning och en bakteriefri miljö. Om man vill vänta med rotfyllningen så bör man se till att den friska restpulpan nära apex inte skadas. Kalciumhydroxid är olämplig, då ämnet är frätande och har otillräcklig antibakteriell effekt. 

Om den periapikala vävnaden har drabbats av inflammation kan tryckökningen reduceras med hjälp av NSAID-preparat, t.ex. Ibuprofen, som verkar avsvällande. Värken kan ändå, om inget ytterligare görs, i värsta fall hålla i en hel vecka. Patienterna förväntar sig hjälp och blir besvikna om man inte har mer att erbjuda. Tandläkare ordinerar då ofta antibiotika på oklara grunder i ren desperation. 

När jag var vikarie på den oralkirurgiska kliniken i Jönköping lärde jag mig av övertandläkaren att om en patient remitterats pga. svår tandvärk under pågående behandling så minskade värken drastiskt efter en akut rotspetsoperation. Om det inte fanns tid att operera så brukade man skapa dränage genom att perforera det kompakta benet. Mina senare erfarenheter har lärt mig att dränage minskar intensiteten av värk och gör att den går över fortare. En stor fördel är att man kan eliminera risken för okontrollerad spridning av en infektion. 

Ibland kan det vara svårt att få fullgod bedövning vid pulpit. En intressant iakttagelse i fall där jag tvingats avbryta en pulpitbehandling och efter öppning av cavum tvingats lämna tanden öppen var att värken försvann. Bra att veta för den som jobbar med tandvårdsrädda. Vid nästa besök hade restpulpan tillfrisknat. 

Min erfarenhet säger mig att om det finns en naturlig fistel så är risken för svår värk vid rotbehandling mycket liten. Om det har råkat bli ett rotfyllningsöverskott i underkäken är det tillrådligt att perforera kompaktan buccalt antingen direkt, om patienten är på resande fot, eller vid återbesök pga. svår värk.  

Nils Norrsell 

Leg. Tandläkare 


ENDODONTIC SURGERY. Presented by. Reham Hassan. Associate Professor, Endodontic Department. Minia University 

Root canal - Microsurgical Innovations. www. Endomicrosurg.net/library/2130/Rootcanal.html 


Tandlälare sviker patienter

https://detgodasamhallet.com/2021/03/05/gastskribent-nils-norrsell-tandlakare-sviker-patienter/#more-40679


Vilseledande reklam om rotfyllning

Det går inte att åstadkomma en bakteriefri rotfyllning med gängse metoder. Med N2 är det enkelt visar beprövad erfarenhet. Men varför göra det enkelt när man kan göra det så underbart komplicerat verkar vara mottot för många som erbjuder behandling. Så här kan det se ut i annonser:


Rotfyllning med bästa kvalitet ( utan garanti för bakteriefrihet)

Rotfyllning med mikroskop (dock utan garanti för bakteriefrihet)

Rotfyllning enligt de senaste metoderna och arbetssätten. Allt i enlighet med vetenskap som visar hög misslyckandefrekvens. Man blundar för alla N2-studier och 65 års beprövad erfarenhet av metoden med goda resultat.


Patienter bör hålla på sin lagstadgade rätt att påverka valet av behandlingsmetod. En bra början för tandläkresom vill ställa upp för infektionskänsliga patienter är att sluta använda kalciumhydroxid för desinfektion Beställ hem N2 med användarmanual hos Dentman samt flytande kortison på recept. (Terracortril med Polymyxin B), alternativt något annat flytande kortison eller hydrokortison. Används som inflammationsdämpande inlägg ihop med N2 som effektivt desinficerar roten.


Tandläkartidningen har satt stopp för debatt. Usla resultat får inte ifrågasättas.

Så här löd svaret från chefsredaktören Hilda Zollitsch när jag bad att få nedanstående artikel publicerad: "Debattinlägg om N2 har vi publicerat med jämna mellanrum (???) genom åren, till exempel 2010, 2011 och 2014.....(däreftet inget)

Det inlägg du skickar här tillför inget nytt i ämnet och jag finner därför inget skäl att åter ta upp N2-debatten i Tandläkartidningen". Är det så vetenskapen främjas? Öppenhet och dialog lyser med sin frånvaro. Läs nedan om sanningar som Tandläkartidningen vill förtiga.


Kunskapsteori, vetenskap och kliniska resultat ska styra valet av rotfyllningsmetod.

Tandläkare överskattar ofta sin förmåga att få bra rotfyllningsresultat. Det har övertandläkare L. Malmberg rapporterat i ett pressmeddelande den 21 sept. 2020 från Malmö universitet. De katastrofala resultat som K. Ridell (2008) visade i sin avhandling borde ge anledning till eftertanke. Att bortse från det som talar mot gängse metod och förtiga det som talar för N2 är inget vetenskapligt förhållningssätt.


En prospektiv studie av P. Venuti (2014) och en retrospektiv studie av A. Steup (2001) visar hög lyckandefrekvens med N2. Att materialet skulle ge nekros är en myt utan ett uns av sanning. Mitt biologiska tänk säger mig att det är bättre att några få vävnadsceller i direkt kontakt med N2 offras, om resten av vävnaden mår bra och blir bakteriefri än att låta giftiga bakterier överleva.


Användning av kalkpasta i en rotkanal borde inte rekommenderas. I kontakt med vätska bildas en starkt frätande, vävnarstoxisk lut. Vissa bakterier överlever och kan gömma sig i sidokanalerna, där de kan föröka sig under lång tid efter att tanden rotfyllts med material som saknar antiseptisk verkan. En akut osteit kan komma decennier efteråt.


Formaldehyd är tryggt och säkert att använda i den dos och lokalisering som är aktuell vid rotbehandling, varför klassificeringen av ämnet som cancerogent är irrelevanta i detta sammanhang. Att ett ev. överskott i kroppen snabbt metaboliseras till bl. a. koldioxid och vatten gör att man lugnt kan välja N2-metoden, då den ger minst risk för patienten. A. Holmlunds avhandling (2008) visar att en individ med färre än 10 tänder löper sju gånger högre risk att dö i hjärtinfarkt än en individ med 25 tänder. Förklaringen ligger knappast i avsaknaden av tänder utan i att de förlorats pga. infektion.


Psykologiska hinder för vetenskaplig objektivitet

https://dental24.se/aktuellt/psykologiska-hinder-for-vetenskaplig-objektivitet/


Det finns för många och för snäva tandvårdsspecialiteter

Socialstyrelsens pågående utredning om specialiteter inom tandvården har uppmärksammats på att alltför snäva specialistområden kan begränsa synfältet. Rotfyllningsspecialisters krav på tabu mot användning av formaldehyd är ett hinder för bakteriefria rotfyllningar och påverkar flera andra specialiteter. Revirtänkande och en oskriven lag om respekt för varandras kompetens gör att locket har lagts på för all debatt.

Specialister försvarar användningen av material och metoder som aldrig har fungerat. De vägrar envist att inse att kvarstående infektion i rotfyllda tänder är ett allvarligt problem, som inte kan lösas utan effektiva antiseptika. Samtidigt har de så stora skygglappar att de inte ser att problemet löstes redan i mitten på 1950-talet av A. Sargenti. Han visade att en minimal dos formalin räckte för att åstadkomma bakteriefrihet. Tandläkare Lennart Telander, i samarbete med röntgenprofessorn Arne Forsberg, visade i en studie 1966 hög lyckandefrekvens och infektionsfrihet med Sargentis s.k. N2-metod.

Trots att Sverige är ett av få länder som har specialister i rotfyllning är miljontals rotfyllda tänder kroniskt infekterade. Infektionen kan bli akut så att antibiotika måste användas. Det finns risk för sepsis, infektion i hjärtklaffarna och utveckling av antibiotikaresistens. Därför prioriteras ofta dyra implantat, trots att dessa saknar både den rörlighet och den tryckkänslighet som en tandrot har och som gör att belastningen kan anpassas.

I stället för att bejaka positiva och välbeprövade erfarenheter som vanliga tandläkare har av N2 ifrågasätts de. Farhågor och obesannade påståenden om risker med formaldehyd, utan hänsyn till dosen, har anförts. Tandläkare Sven Rosenbaum förespråkade på sin tid N2- metoden och avslöjade i sin bok N2-affären (1983) en hel rad falsarier. En tid därefter bedrev endodontister en intensiv hets mot N2 och materialet förbjöds på falska och olagliga grunder i början av 1990-talet.

N2 blev CE-märkt 1998 och därmed godkänt i hela EU. Två tyska avhandlingar från början av 2000-talet visade mycket hög lyckandefrekvens. Trots det hotade Socialstyrelsen länge med varning till dem som använde materialet. Tandläkares rädsla för repressalier gör att patientens lagliga rätt att påverka valet av material åsidosätts. All forskning på N2 förtigs av Socialstyrelsens specialister.

Det vore önskvärt med mera dialog och mindre dogmatism inom tandvården. Det är tråkigt att kravet på arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet har ersatts med krav på lydnad inför specialister som tillämpar dogmatisk maktutövning och repressalier mot dem som litar mer på egna goda erfarenheter än på direktiv från enögda experter. Många tandläkare är så rädda och indoktrinerade med lögner om risker med N2 att de inte vågar diskutera eller ens informera sig om materialet. Detta medför onödigt lidande och årliga kostnader som totalt sett ligger i miljardklassen.

Nils Norrsell    Carl T. Ek 


Fråga till Socialstyrelsen har fått svar, men sedan har inget hänt.         

Bergman, Susanne Susanne.Bergman@socialstyrelsen.se

tis 20 okt. 14:02

Tack för dina synpunkter kring specialistindelningen för de odontologiska specialiteterna och kunskapsinnehållet/målbeskrivningarna i dessa. ST-rådets uppgift är  främst att bistå Socialstyrelsen i arbetet med specialistutbildningarna/tjänstgöringen. Socialstyrelsen ambition är att regelbundet analysera och vid behov revidera föreskrifterna utgående från Socialstyrelsen bemyndigande i frågan – indelning och benämning av specialiteterna samt kompetenskrav för respektive specialitet. Dina synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Ditt ärende är diariefört på ärendenummer 3.3-33640/2020 Med vänlig hälsning Susanne Bergman


Nedanstående artikel publicerad i Denta24

https://dental24.se/aktuellt/snava-odontologiska-specialiteter-hammar-utvecklingen/

Snäva odontologiska specialiteter hämmar utvecklingen 2020-10-10 Insändare

Inom kunskapsteorin är det välkänt att forskare och specialister har en tendens att fastna i etablerade tankemönster (paradigmer). Att endodontister har gjort det är uppenbart. De försvarar användning av material och metoder som saknar evidens. De vägrar envist att inse att kvarstående infektioner i rotfyllda tänder är ett allvarligt problem. Samtidigt har de så stora skygglappar att de inte ser hur enkelt problemet kan lösas med hjälp av en minimal dos formaldehyd i rotfyllingsmaterialet.


Det snäva synfältet inom de olika specialiteterna är ett hinder för optimal utveckling av material och metoder. Det begränsas av en oskriven lag om att man ska respektera varandras specialitet, precis som om det vore ett revir. Endodontisternas krav på tabu för formaldehyd påverkar flera andra specialiteter.

Pedodontister drar alltför ofta ut infekterade mjölktänder som skulle kunna fungera som luckhållare. Med användande av formaldehydhaltiga prepar kan de behållas utan problem.

Parodontologer ifrågasätter inte det faktum att miljontals rotfyllda tänder är kroniskt infekterade, trots att man vet att bakterier ökar risken för skador på såväl parodontiet som på hjärtklaffarna.

Kariologer är blinda för de goda resultat som har visats vid indirekt överkappning med N2. Dess paraformaldehydinnehåll gör att kariöst dentin steriliseras och sekundärdentin bildas.

Protetiker är väl medvetna om den dåliga prognosen för rotfyllningar och prioriterar dyra implantat, trots att dessa saknar både den rörlighet och den innervation som en tandrot har och som gör att belastningen kan förnimmas.

Specialister respekterar sällan innovationer som görs av vanliga kliniker. Den mycket välfungerande bettregistreringsmetod som den bortgångne tandläkare Anders ”Stubben” Eriksson lanserade verkar ha gått i graven med honom. Han klagade över att tandläkarhögskolor visade totalt ointresse, när han bad att få demonstrera sin metod och den av honom lanserade s.k.Wingen.

Med få undantag har bettfysiologer varit ointresserade av de goda resultat som tandläkare Ulf Lafveskans har uppvisat efter ensessionsbehandling med avslappnande hypnos. Liknande ointresse för användning av hypnos vid tandvårdsrädsla finns på utbildningsanstalterna, trots att metoden är kostnadseffektiv och i många fall kan ersätta narkos.

Man bör inte förringa betydelsen av de erfarenheter som kliniskt verksamma tandläkare rapporterar. Det vore önskvärt med mera dialog och mindre dogmatism inom odontologin. Det är tråkigt att klinikers beprövad erfarenhet ringaktas och att kunskapsteorins modell för ett vetenskapligt förhållningssätt har ersatts med dogmatisk maktutövning och repressalier mot dem som litar mer på egna erfarenheter av att nå goda resultat än på direktiv från enögda experter.

Nils Norrsell  
Leg. psykoterapeut, leg. tandläkareJournalisten Harry Holm har skrivit om sveket inom svensk tandvård. Patienter drabbas av onödiga kostnader och i vissa fall av allvarkiga infektioner som kanvara livsförliga.

UTDRAG FRÅN MAGAZIN 24 den 1 september 2020

När jag för snart 60 år sedan kom till Arboga som journalist, fick jag kontakt med Sven Rosenbaum på Folktandvården. Vid rotfyllningar använde han N2-metoden, med vilken det redan då gjorts en miljon fyllningar varav ingen hade misslyckats.

N2 innehåller mycket mindre formaldehyd än ett päron men ändå nog mycket för att den gasen från lagningen ska tränga ner i de tunnaste tandrötterna och döda alla bakterier. Hela jobbet görs på ett enda tandläkarbesök.

Metoden är godkänd men de svenska tandläkarhögskolorna undervisar fortfarande istället om det gamla sättet – med orden: ”Om du är en riktigt bra tandläkare misslyckas bara var tredje rotfyllning”.

Mitt förnuft säger mig att det skulle spara miljarder i vården om sunt förnuft infördes i endodontin (rotfyllnadskonsten) på Tandläkarhögskolorna. Dessutom är det erkänt att bakterier i tänderna kan vara livsfarliga.

HARRY HOLM


Folktandvårdstandläkare vill inte ha någon N2-kurs.

Vi på folktandvården använder inte N2 och det är förbjudet att använda något som är inte godkänt av folktandvården (som inte är godkänt av en person på kansliet).

Kommentar:Mer än varannan rotfyllning som görs inom folktandvårdens  ungdomstandvård misslyckas inom 3,5 år.   (K. Ridell 2008)

Årsmöte hölls den 3 oktober 2020

Vid årsmötet valdes tandläkaren Bengt Nordström, Stockholm, till ny ordförande för Sällskapet


Paradigmskifte inom endodonti står för dörren

2020-07-24insändare/debatt Dental24

Syftet med att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är att uppnå bästa möjliga resultat. De genomsnittliga rotfyllningsresultaten i Sverige har "de facto" inte förbättrats på över hundra år. Riktlinjerna är, och har de senaste femtio åren varit: Kofferdam, asseptiskt arbetssätt, milda antiseptika och noggrann rensning. Kalkpasta används som inlägg.

När Angelo Sargenti i mitten av 1950-talet lanserade N2-metoden blev den snabbt populär, bl.a. i Sverige. Tusentals tandläkare med lång och beprövad erfarenhet av N2 har vittnat om fantastiska resultat. Hög lyckandefrekvens har också visats i flera studier, varav den senaste (P. Venuti 2014) är en s.k. prospektiv långtidsstudie.

Slutsatsen blir att N2 bör vara förstahandsvalet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen av de studier över gänse metod som SBU har granskat uppvisar långtidsresultat som kommer i närheten av N2-resultaten. Att kvaliteten på rotfyllningar har betydelse har man kunnat visa. Trots det är visade resultaten inte övertygande, enligt SBU.

Problemet är att bakteriefrihet efter rotfyllning nästan aldrig uppnås (Brynolf 1967). I Tyskland får tandläkarstuderande lära sig att ett bra rotfyllningsmedel ska ha antiseptiska verkan, I Sverige hävdas motsatsen. Detta bygger på det etablerade tankemönstret (paradigmet) som utesluter användning av effektivt verkande paraformaldehyd, oavsett om dosen är minimal.

Denna begränsning är lika verklighetsfrämmande som det vore att döma ut fluor som skydd mot karies p.g.a. dess giftighet. Det är hög tid att tänka om och byta från ett skadligt och verklighetsfrämmande paradigm till ett som har fungerat bra i över 60 år. Då kan alla tandläkare ge garanti på rotfyllningar, vilket N2-tandläkare ser som en självklarhet. Hjalmar Söderberg har sagt att det finns en del saker som man måste vara fackman (specialist?) för att inte förstå.

Nils Norrsell
Tandläkare

Referens:

Klinisk artikel i International Journal of Dental and Health Sciences: A DYNAMIC PROSPECTIVE COHORT STUDY OF INITIAL ENDODONTIC TREATMENTS OF 627 TEETH: LONG TERM RESULTS


Nedanstående anmälan har skickats till EU-kommissionen. Svar har kommit och sammanfattas nedan.

Europeiska unionen har begränsade befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Medlemsstaterna ska själva ta ansvar för sin hälso-och sjukvårdspolitik. Användningen av N2 faller därför inom de svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheternas ansvarsområde. Ärendet avslutas därför. Det betyder enligt SES att EU inte har makt att ingripa mot att Sveriges hälsovårdsmyndigheter under lång tid har försummat sitt ansvar för tandrelaterade infektioner.


Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet.

 

Klagomål CHAP (2019) 03150 mot Sverige avseende rotfyllningsmedel inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

 

Inledning

Kommissionen har uppfattat våra klagomål korrekt. Man anser emellertid inte att det har visats att Sverige begränsar ibruktagandet av N2 eller på annat sätt lägger hinder i vägen för ibruktagandet av produkten. Sanningen är den motsatta.

 

Socialstyrelsen har inte tagit tillbaka dogmatiska och ogrundade påståenden.

Tidigare har man hävdat att inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol inte längre har någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen. Så sent som 2010 anklagades en tandläkare för att ha använt N2 och hotades med en varning. Det har lett till  nästan fobisk undvikande hos många tandläkare. Deras sunda förnuft är satt ur spel. Här är en typisk fråga från en patient: Jag undrar om du möjligtvis skulle kunna rekommendera någon tandläkare  som tillämpar rotfyllning med N2 metoden? Min ordinarie tandläkare var avogt inställd eller kanske bara oinformerad, så jag söker istället någon som är kunnig inom och tillämpar denna metod.

 

Officiellt godkännande av N2 saknas bland Socialstyrelsens handlingar.

I Tandläkartidningen publicerades i juni 2011 en artikel med budskapet att det är fritt fram för tandläkare att använda N2. Detta budskap finns inte med i något officiellt dokument. Det borde ha funnits ända sedan 1998, då N2 blev CE-märkt och tillåtet även i Sverige, där det tidigare var förbjudet.

 

Trots att det finns omfattande studier med hög vetenskaplig kvalitet har dessa mörkats av Socialstyrelsen. En majoritet av svenska tandläkare vågar inte använda N2, då de tror att det är fel och då de inte har fått någon objektiv information från Socialstyrelsen utan bara falska påståenden och antydningar om ökad risk.

 

Den fria konkurrensen mellan olika preparat är satt ur spel

Det finns orsaker till att försäljningen av N2 fortfarande ligger på samma låga nivå som före SBU:s konstaterade brist på evidens för gängse metoder. Socialstyrelsens falska Kunskapsdokument och underlåtenhet att informera om studier över N2 med visat goda resultaten är den viktigaste. Enligt EU: s konkurrensregler ska fri konkurrens befrämjas och ge utrymme för nya idéer.

 

Kronisk tandinfektion medför hälsorisker.

Kronisk tandinfektion drabbar mer än varannan konventionellt rotfylld tand i vissa fall (Ridell K. 2008). Ökad risk för infektion i hjärtklaffar har visats föreligga. Även andra sjukdomar tros ha samband med kronisk tandinfektion. Infektionskänsliga personer som begär att få en N2-rotfyllning blir sällan hörsammade. Folktandvården tillhandahåller inte N2. Svenska Endodontiska Sällskapet anser att EU har ett ansvar för medborgarnas säkerhet och hänvisar till EU scientific committees on consumer safety (SCCS) & on health, environmental and emerging risks (SCHEER)

 

Sammanfattning av förslag till EU

 

  1. Vi ber att EU medverka till att det blir fri konkurrens mellan olika rotfyllningsmaterial. Vi önskar få stöd för vårt krav att Socialstyrelsen klart och tydligt ska offentliggöra att deras tidigare bannlysning av N2 var felaktig. Ett officiellt dokument skall visa att N2 får användas. Saklig och korrekt information skall göras tillgänglig för både tandläkare och patienter och den skall komma från Socialstyrelsen.

 

  1. Infektionsbekämpning är angelägen. Att Socialstyrelsen rekommenderar kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg, trots att det är ineffektivt som antiseptikum och saknar evidens enlig SBU, strider mot EU:s krav på patientsäkerhet. De vetenskapligt väldokumenterade och goda resultaten med N2 bör inte förtigas på det sätt man hittills har gjort.

 

  1. Kommissionen bör vidtaga åtgärd, då Socialstyrelsen inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. Trots att stora kunskapsluckor har konstaterats stödjer Socialstyrelsen ensidig användning av sådana CE-märkta material som saknar effektiv antiseptisk verkan. Detta hämmar fri konkurrens, motverkar vetenskapliga framsteg och är menligt för folkhälsan. Varken tandläkare eller patient upplever att de får välja fritt.

                                                                                                                

Hot och trakasserier har drabbat många N2-tandläkare. Endodontipofessorn Dag Örstavik, som stod som garant för objektivitet i SBU:s utredning godtog att N2 exkluderades från undersökningen. Den grumliga och långsökta motiveringen var att studierna var retrospektiva. Hans eget preparat, Rea Seal, har visats ge dåliga resultat och har tagits ur marknaden. Se bilaga! De endodontister som nu har makten undviker all diskussion och svarar inte på frågan om varför de är emot N2. Hoppas att EU vill hjälpa till att skapa dialog och öppenhet så att alla CE-märkta material får möjlighet att konkurrera på lika villkor, inte bara ur ekonomisk utan också ur vetenskaplig synvinkel.

 


                   Lund och Göteborg den 12 april 2020

                   Svenska Endodontiska Sällskapet

 


           Nils Norrsell                                                                      Carl T. Ek

           Ordförande                                                                        Sekreterare        
Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Double-click here to add your own text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Copyright © All Rights Reserved