Nyheter

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Nyheter


Paradigmskifte inom endodonti står för dörren

2020-07-24insändare/debatt Dental24

Syftet med att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är att uppnå bästa möjliga resultat. De genomsnittliga rotfyllningsresultaten i Sverige har "de facto" inte förbättrats på över hundra år. Riktlinjerna är, och har de senaste femtio åren varit: Kofferdam, asseptiskt arbetssätt, milda antiseptika och noggrann rensning. Kalkpasta används som inlägg.

När Angelo Sargenti i mitten av 1950-talet lanserade N2-metoden blev den snabbt populär, bl.a. i Sverige. Tusentals tandläkare med lång och beprövad erfarenhet av N2 har vittnat om fantastiska resultat. Hög lyckandefrekvens har också visats i flera studier, varav den senaste (P. Venuti 2014) är en s.k. prospektiv långtidsstudie.

Slutsatsen blir att N2 bör vara förstahandsvalet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen av de studier över gänse metod som SBU har granskat uppvisar långtidsresultat som kommer i närheten av N2-resultaten. Att kvaliteten på rotfyllningar har betydelse har man kunnat visa. Trots det är visade resultaten inte övertygande, enligt SBU.

Problemet är att bakteriefrihet efter rotfyllning nästan aldrig uppnås (Brynolf 1967). I Tyskland får tandläkarstuderande lära sig att ett bra rotfyllningsmedel ska ha antiseptiska verkan, I Sverige hävdas motsatsen. Detta bygger på det etablerade tankemönstret (paradigmet) som utesluter användning av effektivt verkande paraformaldehyd, oavsett om dosen är minimal.

Denna begränsning är lika verklighetsfrämmande som det vore att döma ut fluor som skydd mot karies p.g.a. dess giftighet. Det är hög tid att tänka om och byta från ett skadligt och verklighetsfrämmande paradigm till ett som har fungerat bra i över 60 år. Då kan alla tandläkare ge garanti på rotfyllningar, vilket N2-tandläkare ser som en självklarhet. Hjalmar Söderberg har sagt att det finns en del saker som man måste vara fackman (specialist?) för att inte förstå.

Nils Norrsell
Tandläkare

Referens:

Klinisk artikel i International Journal of Dental and Health Sciences: A DYNAMIC PROSPECTIVE COHORT STUDY OF INITIAL ENDODONTIC TREATMENTS OF 627 TEETH: LONG TERM RESULTS


Nedanstående anmälan har skickats till EU-kommissionen. Svar har kommit och sammanfattas nedan.

Europeiska unionen har begränsade befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Medlemsstaterna ska själva ta ansvar för sin hälso-och sjukvårdspolitik. Användningen av N2 faller därför inom de svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheternas ansvarsområde. Ärendet avslutas därför. Det betyder enligt SES att EU inte har makt att ingripa mot att Sveriges hälsovårdsmyndigheter under lång tid har försummat sitt ansvar för tandrelaterade infektioner.


Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet.

 

Klagomål CHAP (2019) 03150 mot Sverige avseende rotfyllningsmedel inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

 

Inledning

Kommissionen har uppfattat våra klagomål korrekt. Man anser emellertid inte att det har visats att Sverige begränsar ibruktagandet av N2 eller på annat sätt lägger hinder i vägen för ibruktagandet av produkten. Sanningen är den motsatta.

 

Socialstyrelsen har inte tagit tillbaka dogmatiska och ogrundade påståenden.

Tidigare har man hävdat att inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol inte längre har någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen. Så sent som 2010 anklagades en tandläkare för att ha använt N2 och hotades med en varning. Det har lett till  nästan fobisk undvikande hos många tandläkare. Deras sunda förnuft är satt ur spel. Här är en typisk fråga från en patient: Jag undrar om du möjligtvis skulle kunna rekommendera någon tandläkare  som tillämpar rotfyllning med N2 metoden? Min ordinarie tandläkare var avogt inställd eller kanske bara oinformerad, så jag söker istället någon som är kunnig inom och tillämpar denna metod.

 

Officiellt godkännande av N2 saknas bland Socialstyrelsens handlingar.

I Tandläkartidningen publicerades i juni 2011 en artikel med budskapet att det är fritt fram för tandläkare att använda N2. Detta budskap finns inte med i något officiellt dokument. Det borde ha funnits ända sedan 1998, då N2 blev CE-märkt och tillåtet även i Sverige, där det tidigare var förbjudet.

 

Trots att det finns omfattande studier med hög vetenskaplig kvalitet har dessa mörkats av Socialstyrelsen. En majoritet av svenska tandläkare vågar inte använda N2, då de tror att det är fel och då de inte har fått någon objektiv information från Socialstyrelsen utan bara falska påståenden och antydningar om ökad risk.

 

Den fria konkurrensen mellan olika preparat är satt ur spel

Det finns orsaker till att försäljningen av N2 fortfarande ligger på samma låga nivå som före SBU:s konstaterade brist på evidens för gängse metoder. Socialstyrelsens falska Kunskapsdokument och underlåtenhet att informera om studier över N2 med visat goda resultaten är den viktigaste. Enligt EU: s konkurrensregler ska fri konkurrens befrämjas och ge utrymme för nya idéer.

 

Kronisk tandinfektion medför hälsorisker.

Kronisk tandinfektion drabbar mer än varannan konventionellt rotfylld tand i vissa fall (Ridell K. 2008). Ökad risk för infektion i hjärtklaffar har visats föreligga. Även andra sjukdomar tros ha samband med kronisk tandinfektion. Infektionskänsliga personer som begär att få en N2-rotfyllning blir sällan hörsammade. Folktandvården tillhandahåller inte N2. Svenska Endodontiska Sällskapet anser att EU har ett ansvar för medborgarnas säkerhet och hänvisar till EU scientific committees on consumer safety (SCCS) & on health, environmental and emerging risks (SCHEER)

 

Sammanfattning av förslag till EU

 

  1. Vi ber att EU medverka till att det blir fri konkurrens mellan olika rotfyllningsmaterial. Vi önskar få stöd för vårt krav att Socialstyrelsen klart och tydligt ska offentliggöra att deras tidigare bannlysning av N2 var felaktig. Ett officiellt dokument skall visa att N2 får användas. Saklig och korrekt information skall göras tillgänglig för både tandläkare och patienter och den skall komma från Socialstyrelsen.

 

  1. Infektionsbekämpning är angelägen. Att Socialstyrelsen rekommenderar kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg, trots att det är ineffektivt som antiseptikum och saknar evidens enlig SBU, strider mot EU:s krav på patientsäkerhet. De vetenskapligt väldokumenterade och goda resultaten med N2 bör inte förtigas på det sätt man hittills har gjort.

 

  1. Kommissionen bör vidtaga åtgärd, då Socialstyrelsen inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. Trots att stora kunskapsluckor har konstaterats stödjer Socialstyrelsen ensidig användning av sådana CE-märkta material som saknar effektiv antiseptisk verkan. Detta hämmar fri konkurrens, motverkar vetenskapliga framsteg och är menligt för folkhälsan. Varken tandläkare eller patient upplever att de får välja fritt.

                                                                                                                

Hot och trakasserier har drabbat många N2-tandläkare. Endodontipofessorn Dag Örstavik, som stod som garant för objektivitet i SBU:s utredning godtog att N2 exkluderades från undersökningen. Den grumliga och långsökta motiveringen var att studierna var retrospektiva. Hans eget preparat, Rea Seal, har visats ge dåliga resultat och har tagits ur marknaden. Se bilaga! De endodontister som nu har makten undviker all diskussion och svarar inte på frågan om varför de är emot N2. Hoppas att EU vill hjälpa till att skapa dialog och öppenhet så att alla CE-märkta material får möjlighet att konkurrera på lika villkor, inte bara ur ekonomisk utan också ur vetenskaplig synvinkel.

 


                   Lund och Göteborg den 12 april 2020

                   Svenska Endodontiska Sällskapet

 


           Nils Norrsell                                                                      Carl T. Ek

           Ordförande                                                                        Sekreterare         


Fråga till Socialdepartementet väntar på svar.         

 

I min egenskap av ordförande för Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) är jag intresserad av arbetet i den odontologiska gruppen som ska utreda frågor kring specialiteter. Nedanstående riktlinjer gäller för deras arbete. Mina kommentarer är skrivna i kursiv stil.


En odontologiska specialitet bör avspegla patienternas och hälso- och sjukvårdens behov. Infektionskänsliga patienter vill ha möjlighet att få rotbehandling med N2. Effektiv sterilisering av rotkanal är viktig för att minska antibiotikaberoende och risk för spridning av hälsovådliga mikroorganismer. Specialister inom endodonti tycks vara blinda för studier som visar att ett rotfyllningsmedel bör ha antiseptisk verkan. Specialiteten är för snäv och bör avskaffas eller breddas. Hur ser Socialdepartementet på detta?


EU:s medlemsstater skall se till att tandläkare generellt skall ha tillträde till verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i mun, käkar och omkringliggande vävnader i enlighet med de i lag fastställda bestämmelserna och de yrkesetiska reglerna för yrket på de referensdatum som anges i punkt 5.3.2. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska informeras om alternativa behandlingsmetoder och vara delaktiga i valet av metod. De flesta tandläkare är okunniga om de goda resultat som N2-metoden ger och detta beror på avsaknad av  information från Socialstyrelsen och dess ovilja att ta tillbaka felaktiga påståenden. Uppenbarligen har ett lands hälso-och sjukvårdsmyndigheter ett stort ansvar, som inte bör misskötas. EU-svar på klagomål bifogas.

Med vänlig hälsning!

Nils NorrsellCopyright © All Rights Reserved