Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.Formaldehyd förintar bakterier i tandroten i en dos som är en bråkdel av den naturliga halten i vårt blod. Fantastiska långtidsresultat med N2!  Att  hälsovådliga bakterier ska oskadliggöras när de är väl samlade i en tandrot borde vara en självklarhet. Det enda tillgängliga antiseptikum som klarar det är N2


Att en noggrann kanalrensning är viktig inför rotfyllning känner alla tandläkare till. Att det är vanligt att mer än var tredje konventionell rotfylling misslyckas pga. infektion vet också de flesta. Inte alla är medvetna om att mer än varannan konventionellt rotfylld tand  hos ungdomar drabbas av infektion inom 3,5 år. Många tänder dras ut i onödan. Så behöver det inte vara! Effektivt antiseptikum bör användas redan vid primärbehandlingen. Omfattande klinisk erfarenhet med långa uppföljningstider och ett antal vetenskapliga studier visar att N2 fungerar. Tips: Använd s.k. TCM (Temporary Canal Medication) bestående av N2 och kortison (Terracortril med Polymyxin B)  som inlägg i stället för kalciumhydroxid, som gör mer skada än nytta. Antalet svenska rotfyllningar med på röntgen konstaterbar infektion har beräknats till 2,5 miljoner


Det är fritt fram för tandläkare att använda N2 vid rotbehandling. Det har Socialstyrelsen slagit fast. Det är således upp till tandläkarens eget ansvar att välja och använda sådana CE-märkta material som uppfyller såväl de odontologiska som de arbetsmiljömässiga egenskaper som krävs för att erbjuda en god tandvård.  Framkommer ny vetenskaplig dokumentation som påverkar dagens rekommendationer kan riktlinjerna komma att ändras meddelade Socialstyrelsen 2011 och lovade att de nationella riktlinjerna skulle uppdateras kontinuerligt. Detta har försummats och rekommendationerna har inte ändrats, trots att ny vetenskap har framkommit. Majoriteten av svenska tandläkare använder antiseptika och rotfyllningsmaterial som saknar evidens och som leder till kronisk infektion. Den pensionerade amerikanska rotfyllningsexperten G. Meinig har sagt att han ångrat sitt yrkesval, då han insett att han bidragit till många sjukdomar som har samband med kronisk infektion i rotfyllda tänder.


Det finns ett samband mellan hjärtinfarkt och tandhälsa säger professor Björn Klinge.

Bakterier kan slå sig på hjärtklaffarna. Detta gäller inte bara bakterier som finns i munhålan utan också dem som finns inuti rotfyllda tänder, men dessa talar man tyst om. Ändå är dessa de farligaste, då de har förbindelse med djupt liggande benmärg. Med N2 redan vid primärbehandlingen blir rotkanalen bakteriefri. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, den i Sveriges vanligaste dödsorsaken, som står för 38 % av dödsfallen. I Spanien ligger motsvarande siffra på låga 14,56 % , i Italien 20.56% och i Schweiz 20.48%. Läkemedelsverket rekommenderar att effewktiva antiseptika ska användas. Varför gör inte Socialstyrelsen det?


Obekväma fakta.

Ett sådant är att kalciumhydroxid, som av många tandläkare används som antiseptiskt inlägg i rotkanaler saknar evidens, dvs. det att det inte fungerar. Tandläkarna arbetar i god tro då de följer Socialstyrelsens riktlinjer. Vad är det som står i vägen för information om effektiva antiseptika? Kräver uppdraget lojalitet med endodontister som de senaste 50 åren har visat total faktaresistens? Ses 50 år med goda kliniska resulta med N2 som obeprövad erfarenhet?

Vävnadsvänligt N2 håller rotpulpan vital vid amputation. Allt annat är elakt förtal.


Anser du som är patient eller tandläkare att rotbehandling är specialistjobb?

Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade? Bakterier tar ingen hänsyn till behandlarens titlar eller prestige. Så länge ineffektiva antiseptika används överlever tillräckligt många bakterier för att kunna föröka sig och trivas i rotens sidokanaler med tillgång till både värme och näring. Hos några N2-tandläkare kan du få garanti mot reinfektion. Specialister ger ingen garanti, men tar mer betalt.


De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling.

Orsaken är ineffektiva antiseptika. Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan. Okunskap, tröghet och felaktig information står ivägen för tillämpning av gällande tandvårdslag:

 

3 a §   Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

 

3 b §   Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

 

Användning av metod med bevisligen dåliga resultat måste få ett slut.

Farliga bakterier frodas. Nationella riktlinjer består av floskler, fördomar, och fixa idéer. Dessa framförs med ord som:"Det har rapporterats..." De goda resultaten med N2 förtigs. De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det, trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Ungdomar som behöver rotfyllning kan räkna med att varannan rotfyllning gjord på konventionellt sätt har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla ditt intresse för kurs till SES. Att ge en ung människa en kronisk tandinfektion är inte acceptabelt.

 

Okunnighet är vanlig. 

Många tror på alla de lögnar som de blivit matade med. Handlingsförlamade chefer på Socialstyrelsen accepterar felaktiga direktiv och osaklig propaganda, utformad av jäviga personer, t.ex. professor Dag Örstavik, vars eget preparat Epiphany/Real Seal visat undermåliga resultat. Den välfungerande N2-metoden har motarbetats med hjälp av maktspråk, falska påståenden, ogrundade farhågor och förhalningstaktik. På den vägen fortsätter det. De flesta konventionellt rotfyllda tänder innehåller bakterier i motsats till N2-rotfyllda tänder. De allra flesta utdragningar görs i onödan. Att använda medel som leder till dåliga resultat är ovetenskap. Det finns mer än 50 års beprövad erfarenhet av goda resultat med N2. Att det är svårt att hitta N2-tandläkare förklaras av den skrämselpropaganda som bedrivits de senaste 50 åren, vilken lett till ett nästan fobiskt undvikande och oförmåga att använda vanligt sunt förnuft hos många tandläkare.


Vad har du i roten? Bakterier? 

Sanningen är att risken för skador inte är större med N2 än med något andra material. Detta har FDA, världens strängaste läkemedelskontrollant, konstaterat. Formaldehydinnehållet är mindre än 2 mg, dvs en bråkdel av det som finns naturligt i blodet. Överskott omvandlas sekundsnabbt till koldioxid och vatten. Inneslutet i en rotkanal varar den antiseptiska verkan max 5 dygn. Därefter är roten fri från bakterier. Man kan känna sig helt trygg för att formaldehyddosen är skonsam mot kroppsvävnader, samtidigt som den tar bort bakterier i alla små skrymslen. Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta konventionellt rotfyllda tänder finns bakterier kvar. (I. Brynolf 1967). Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie             ( P.Venuti 2014).


Bakterier trivs i rotens små sidokanaler. De får näring och värme och är oåtkomliga för de flesta antiseptika utom formaldehyd.

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning. Trots att de metoder, som används sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är ett hån mot kravet på arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider dessutom mot tandvårdslagens krav på att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling. SBU har konstaterat att kalciumhydroxid som inlägg inte bara är ineffektivt utan det försämrar prognosen. Så länge Socialstyrelsen håller fast vid falska och förlegade riklinjer saboteras tandvårdslagen och miljontals tänder drabbas av kronisk infektion, vilket medför risk för allvarliga komplikationer som t.ex. sepsis, endocardit och cancer.


Håller du med?
1. En rotfyllning syftar till bakteriefrihet och garanti mot periapikal osteit, ett tecken på infektion, bör ges
2. Man bör välja den metod som bevisligen ger bäst resultat. Gängse metod ger bevisligen dåliga resultet.

3. Endodontister borde vara öppna för dialog. Ingen sådan har funnits de senaste 50 åren

4. Bakterier är ett större hot än max 2 mg formaldehyd som är borta inom 5 dygn.

5. Patientens önskningar samt beprövad erfarenhet och senaste tillgängliga vetenskap ska styra valet av metod.

6. Det är fel att välja konventionell rotbehandling trots att N2 visats ge mycket högre lyckandefrekvens.

7. Upp till två mg formaldehyd  i en rot, dvs den naturliga halten i 1 liter blod är acceptabelt och ofarligt.

8. Bra att kunna behandla tandvärk utan att behöva förskriva antibiotika.

9. De som använt N2 i många år vet mer om metoden än endodontister.

10. Resultaten efter konventionell rotbehandling är dåliga. N2:s antiseptisk potential är nödvändig.

11. Det är bra att oskadliggöra samtliga bakterier redan vid primärbehandlingen.

12. Kalciumhydroxid dödar inte alla bakterier och saknar evidens enligt SBU. Bör ej användas.

13. Det är fel att rekommendera kalciumhydroxid. Risk för bakteriespridning och sepsis
14. En tand med pulpit som har frisk rotpulpa bör helst rotfyllas direkt med N2 för att eliminera risk för infektion.

15. Socialstyrelsen borde ha informerat om Venutis prospektiva N2-studie från 2014.

16. Intressant att N2 direkt på vital pulpa vid kanalmynning stimulerar dentinbildning

17. Man bör låta sig påverkas av obestridliga fakta och inte av hörsägen och obevisade påståenden.

18. Patienter äp positiva till utbildning i N2-metoden.

19. En bakteriefri, rotfylld tand är bättre än ett implantat.

20.Jag vill stå upp för mina val och kunna ge sakligt grundade skäl till patienter.


Läs mer under fliken: Vad är N2 om hur en endodontist svarade en patient som bad om N2, hur vetenskap har åsidosatts och hur jurister fått i uppdrag att förfölja N2-användare för att inte de som satsat på etablerad metod skulle känna sina inkomster hotade. De svarar aldrig på kritik utan tiger och sprider falska rykten. Läs gärna boken N2-affären av tandläkare Sven Rosenbaum.

Förutsägbara resultat nås om rotfyllningen har en effektiv antiseptisk verkan åtminstone en kort tid efter fullbordad rotfyllning. En enda kvarlämnad bakterie kan annars förstöra ett omsorgsfullt rensningsarbete. Kronisk infektion blir följden och det medför hälsorisker enligt senare tiders forskning. Allt fler tandläkare och patienter känner oro för detta. Du som är patient och vill kunna få infektionsfri rotfyllning kan tipsa din tandläkare om denna sida och om att man kan beställa en kurs.

 

Gå nu till fliken: Nyheter


Bakterierna överlistar aningslösa tandläkare.

Faktaresistens och åsiktsmonopol har tillåtits styra utvecklingen inom endodontin (rotfyllningsläran) de senaste 60 åren. Bakterier växer och frodas i rotfyllda tänder, som därför får dras ut i förtid och ofta ersättas med dyra implantat med sämre funktion än den egna tandroten. Allt beror på att ineffektiva antiseptika används.

Tandläkare Angelo Sargenti kom på en smart lösning redan i mitten på 1950-talet. Han använde en liten dos starkt antiseptisk paraformaldehyd som tillsats i pulvret till rotfyllningsmassan. Hu så hemskt, tänkte en del. Det bildas formaldehyd och formalin i roten. Motståndet mot Sargentis material N2 som han kallade det, tog fart.

De tandläkare som ändå vågade testa det fann snart att alla tecken på infektion, i form av på röntgen synlig upplösning av käkbenet runt rotspetsarna, upphörde som i ett trollslag. Sargentimetoden blev snabbt populär i stora delar av världen. I Sverige gjorde tandläkare Lennert Telander en studie som visade total infektionsfrihet vid en 6-årskontroll. Han och tandläkare Sven Rosenbaum grundade det Svenska Endodontiska Sällskapet 1975 i syfte att försvara N2 och sprida kunskap.

Trots visade goda resultat hade motståndarna formerat sig och bedrev en alltmer hätsk propaganda mot formaldehyd och lyckades i början av 1990-talet få Socialstyrelsen att förbjuda N2. Förbudet saknade stöd i lagen och upphävdes 1998. N2 blev godkänt i hela EU. Vetenskapliga studier från 2000-talet har visat hög lyckandefrekvens. Motståndet har dock inte upphört utan snarare intensifierats.

År 2010 hade en av regeringen tillsatt utredning konstaterat allvarliga kunskapsluckor och bristande evidens för gängse metoder. Dessutom hade misstankarna om hot mot folkhälsan från infektioner besannats i flera studier. Likväl oroar sig Socialstyrelsens experter än i dag mer för hälsovådliga effekter av formaldehyd än för vad kroniskt infekterade rötter kan ställa till med.

Denna missriktade och oproportionerliga oro saknar all verklighetsförankring. Senare tiders forskning har visat att det finns 2 mg formaldehyd naturligt i vårt blod. Det är samma mängd som finns i en stor rotfyllning. Det har också visats att om formaldehyd kommer in i blodet, omvandlas det inom loppet av sekunder till ofarliga ämnen. Tandläkare har lurats att tro på talet om farlighet, ökad risk för cancer, bennekros, nervskador och allergiska reaktioner.

Den kliniska verkligheten visar en helt annan bild. Tandläkare med lång och beprövad erfarenhet kan visa detta. I september kommer det att ges möjlighet att få se dokumenterade och häpnadsväckande goda resultat. Det blir en kurs för tandläkare med öppet sinne, frihet från faktaresistens och med patientens bästa för ögonen. Pga. den massiva misstro som finns mot N2 finns bara plats för ett fåtal tandläkare trots att den kliniska verkligheten borde intressera alla.


Utvecklingsmöjligheter inom endodonti

Kunskap inom det medicinska området handlar ofta om förståelse av sambandet mellan en åtgärd och resultatet. Noggrant arbete med rensning och rotfyllning har visats ge bättre resultat än motsatsen. Ändå dras man inom konventionell endodonti med hög misslyckandefrekvens, stora kunskapsluckor och brist på evidens (SBU 2010 https://www.sbu.se/contentassets/eafcce68f3aa438cb932c76702cde403/rotfyllning_smf.pdf)

Tandläkare Angelo Sargenti kom på att blanda starkt antiseptiskt verkande paraformaldehyd i zinkoxiden i ett rotfyllningsmedel bestående huvudsakligen av zinkoxid och eugenol. Han gav materialet namnet N2. Att det fungerar visar de senaste 65 årens goda kliniska erfarenheter. Till detta kommer flera vetenskapliga studier. Den senaste visar samma goda resultat som tidigare studier, dvs långtidsresultat med över 90% (Venuti 2014, https://nebula.wsimg.com/5998b76f5342c1304593b29ab37fd5a7?AccessKeyId=44189AF8BC7E3D5EEFEF&disposition=0&alloworigin=1) lyckandefrekvens. Saken borde vara klar; starka antiseptika behövs!

Tyvärr är det inte så enkelt att enas kring detta. Oro för vävnadsnekros, nervskador, allergiska reaktioner och cancerrisk har framhållits. Inga av dessa farhågor har bekräftats. Tvärtom; de samlade riskerna är betydligt lägre med N2 i jämförelse med gängse metoder. http://www.aesoc.com/images/N2_Wahl_article_Layout_1.pdf

Betydelsen av Social påverkan av objektivitet har visats av Leon Festinger.  https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger Den som är bekant med och känner respekt för en endodontist kommer att uppleva obehag i form av kognitiv dissonans bara genom att visa intresse för N2.

Utvecklingen har avstannat. De flest tandläkare arbetar i dag på samma sätt som man gjorde för 50 år sedan och resultaten har inte förbättrats. Man rensar med filar, spolar med milda antiseptika, använder kalkpasta som inlägg och rotfyller med guttaperka, med eller utan sealer. Utrymme för utveckling finns.

Redan i slutet av 1920-talet lanserades Walkhoffmetoden (https://www.tarzahn.de/Neue%20Faelle/Englisch/Osswald-Deppe-Englisch.pdf) som använder starkt antiseptiskt fenol, mättad med kamfer, som också är antiseptiskt. Blandningen liknar Chlumskys lösning.  Effektiviteten anses bero på medlets antiseptiska egenskaper i kombination med förmågan att tränga in i tunna små små dentinkanaler.

En senare tiders metod, Pips (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32802294/) bygger på användning av laser i stället för filar. Rotfyllningsmassan sprutas in i tomma kanaler utan att vidga dem först. Ozonbehandling har också sina förespråkare.

Säkerligen kommer endodontin att utvecklas till det bättre. I nuläget har N2 visats ge bäst resultat. Metoden är väl beprövad och har använts i Sverige kontinuerligt sedan slutet av 1950-talet. I USA görs årligen ca 2 miljoner rotfyllningar enligt N2-metoden.

Nils Norrsell

Leg. Tandläkare, Leg. Psykoterapeut

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kurs är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

Socialstyrelsen gör sig ingen brådska att ändra felaktiga riktlinjer. Många patienter kommer att drabbas av farliga tandinfektioner ga att ineffektivt kalciumhydroxid används som antiseptiskt inlägg. De farligaste bakterierna överlever.

Det behövs klara besked på en rad punkter:

1. Är Socialstyrelsen positiv till att tandläkare informerar patienter om N2-studier och kliniska erfarenheter?

2. Anses valet av rotfyllningsmaterial fortfarande inte ha någon avgörande betydelse för läkningen av den apikala vävnaden, trots tandläkare Jan Svenssons negativa erfarenheter med Epiphany/Reak Seal?

3. Tar de nationella riktlinjerna verkligen inte ställning till vilket material som används? Det står ju att när mikrobiell invasion nått pulpan görs pulpektomi och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning. Resultatet blir ju kvarstående infektion i de flesta behandlade tänderna såvida rotfyllningen inte gjorts med N2.

4. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska göras delaktiga i valet av material. N2 har en antiseptiskt verkan till skillnad från konventionella medel. Har infektionskänsliga patienter inte rätt att välja N2? Har behandlaren rätt att döma ut en infekterad tand utan att informera om den goda prognosen för N2-rotfyllning?

5. Kliniker har rapporterat positiva erfarenheter med N2 ända sedan materialet kom till Sverige i slutet av 1950-talet. Studier av Telander 1966, Steup 2001, Teeuwen 2008 och Venuti 2014 visar på hög lyckandefrekvens. Varför tiger Socialstyrelsen om detta?

6. Läkemedelsverket har rekommenderat effektiva antiseptika för rotkanalsdesinfektion. Är det god tandvård att använda ineffektivt kalciumhydroxid? Inom ungdomstandvården drabbas ju varannan tand av en manifest infektion inom 3,5 år.

7. Infektioner kan spridas i kroppen från en infekterad rotkanal. Formaldehyd i lagom dos desinficerar effektivt en rotkanal och minskar risken för spridning och därmed också behovet av antibiotika med åtföljande resistensutveckling. Varför inte informera om detta?

8. Anser Socialstyrelsen att 2 mg formaldehyd utgör en hälsorisk? Det är ett kroppseget ämne som finns naturligt i blodet. Hur stor bedöms risken i så fall vara i förhållande till risken för problem pga. bristande desinfektion?

9. Inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol har inte längre någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen påstås i riktlinjerna. Hur stämmer detta med uppgiften att det är upp till varje tandläkare att välja bland CE-märkta material?

10. Eftersom N2 är tillåtet och resultaten är bra bör väl tandläkare ha kunskap om materialet, dess användning och behandlingsprognosen?

11. Måste det dröja till 2021 innan uppenbara felaktigeter i riktlinjerna ändras? Patienter utsätts ju under tiden för onödiga risker både i form av tandförluster, sepsis, endocardit och cancer, m.m.


Vi ser fram mot följande förändringar

1. Tandläkare ska ha kunskap om N2-metoden. De ska känna till och redovisa för patienter prognosen för såväl gängse rotfyllningsmetoder som för N2-metoden. Patienter ska informeras och göras delaktiga i metodvalet

2. Riktlinjerna ska belysa att valet av neutralt eller antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel är avgörande för om slutresultatet blir en steril rot.

3. Kalciumhydroxid ska inte användas som antiseptiskt inlägg, då det är verkningslöst. I stället bör man använda TCM enligt Sargenti.

4. Värdefulla antiseptiska och dentinbildningsstimulerande egenskaper hos paraformaldehyd i en koncentration på upp till 5% ska framhållas.

5. Ovanstående fakta bör publiceras omgående i nya preliminära riktlinjer.


Gå nu till fliken: Nyheter och om du undrar tillfliken Vad är N2? i vänstra kolumnen litet längre upp på denna sida!


 

 

Copyright © All Rights Reserved