Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Rotkanalsinfektion kan bekämpas effektivt med formaldyhydhaltigt preparat. Detta bör ske redan vid primärbehandlingen. Allt annat är vansinne.


Tandläkare har följande valmöjligheter.

Lära N2-metoden. Den kombinerar aseptik och antiseptik, ger oöverträffad täthet och hög frekvens av total frihet från mikrober, trots minimal dos formaldehyd. Den beprövade erfarenhet är god och har starkt stöd i vetenskapliga studier.

 

2. Prova AH+ med hög halt av formaldehyd, osäker tätningsförmåga och avsaknad av långtidsstudier över kliniska resultat. Materialet innehållet bisfenol-A epoxiharts vars egenskaper Socialstyrelsen anser behöver studeras mer.


Bakteriefri rotfyllning- en mänsklig rättighet som saknas på de flesta håll i Sverige. 


Vårdrelaterade infektioner och onödigt mycket antibiotika i tandvården

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom vård och omsorg.(1) En sådan infektion orsakar ett stort mänskligt lidande och stora kostnader för både patient ochsamhälle.  För att undvika och minska risken för vårdrelaterade infektioner måste smittspridning förhindras.


Merparten av alla patienter med en vårdrelaterad infektion behandlas med antibiotika. Därför är det viktigt även ur antibiotikaresistenssynpunkt att minska risken för smittspridning. Inom tandvården sprids infektioner ofta i samband med rotbehandling.(2) Orsaken är bristande effektivitet hos de antiseptika som de flesta använder. Antibiotikaförskrivning får aldrig ersätta lämplig och effektiv antiseptisk behandling och nödvändig lokal behandling. Tandläkares andel av all antibiotikaförskrivning är 7%.och bör kunna minskas till hälften

I syfta att minska tandläkares antibiotikaförskrivning anordnade Läkemedelsverket en konferens i Uppsala 2013. Trots att en av slutsatserna var att effektiva antiseptika ska användas vid rotbehandling (3) rekommenderar Socialstyrelsen fortfarande milda, ineffektiva antiseptika i sitt nyligen uppdaterade kunskapsdokument.


Det borde vara en självklarhet att använda ett effektivt antiseptikum redan vid primärbehandlingen.(4) Att rotfyllningsspecialister har motarbetat detta i över 50 år har lett till mycket onödigt lidande och höga kostnader för samhälle och patienter. Det verkar som om ingen vill ta ansvaret. Allra minst de specialister som tiger som muren.

Formaldehyd är ett ämne som finns i människans blod i en halt av 2 mg/l. Det är starkt antiseptiskt och används därför för desinfektion vid rotbehandling. Resultaten är mycket goda. Kritiker påstår att ämnet är cancerogent, men undviker att tala om dosfrågan och de fakta som visar att det är ofarligt.(5)

Hur länge ska patienter behöva utsättas för onödiga tandvårdrelaterade infektioner? Varför har rotfyllningsspecialister i smyg börjat använda ett material kallat AH+ som avger mångfalt högre dos formaldehyd? (6) Varför har de i alla år varit kritiska mot det välfungerande material N2? Det är uppenbart att man vill slippa konkurrens från vanliga tandläkare som får bättre resultat (Venuti 2014) och tar mindre betalt.


1. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-infektioner/

2. https://www.tandlakartidningen.se/media/1179/Meurman_1_2002.pdf

3. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/antibiotika-i-tandvarden---behandlingsrek

4. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/tandvardslagen

5..https://www.oralhealthgroup.com/features/1003920079//

6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.12389Socialstyrelsens riktlinjer för rotbehandling är en katastrof.

 

Eftersom det stora problemet vid rotbehandling är bakterier säger sunda förnuftet att de bör oskadliggöras direkt när de finns samlade i en rotkanal. Ett av de få ämnen som klarar av detta är formaldehyd. Det framgår redan av L. Telanders studie 1966. Endodonti blev en specialitet några år senare. Endodontisterna betraktade det som fusk att använda N2 och har gjort allt för att motarbeta det. Men, deras egen metod har av SBU konstaterats ger dåliga resultat

 

Rökridåer, ägnade att dölja detta faktum består av selektivt utvalda studier utan bevisvärde. Observationstiderna är alltför korta. Resultaten skiljer sig så mycket från vad SBU kommit fram till, att de saknar trovärdighet och kan ses som ett desperat försök att finna stöd för synsättet, att antiseptika inte har någon större betydelse. Man kan dock inte på ett trovärdigt sätt motivera sitt motstånd mot effektiv desinfektion.

 

 

Endodontister har, i strid med både vetenskap och beprövade erfarenhet, i alla år bekämpat formaldehyd för desinfektion av rotkanaler. Därmed är de ansvariga för onödig antibiotikaförskrivning och många vårdrelaterade infektioner. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-infektioner/

 

Att en dålig metod rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsdokument är, med tanke på allt onödigt lidande det förorsakar, som att spela rysk roulett med patienternas liv och hälsa som insats. Det hör inte hemma i tandvården, som ska grundas på vetenskaplig och beprövad erfarenhet.

Utdragen nedan är tagna ur kunskapsdokumentet och är något avkortade. De visar vilket bräckligt underlag riktlinjerna vilar på.

”NATIONELLA RIKTLINJER FÖR TANDVÅRD - REKOMMENDATIONER MED TILLHÖRANDE KUNSKAPSUNDERLAG SOCIALSTYRELSEN 9ji

Pulpektomi

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vilken effekt har åtgärden? Slutsats: • Hos vuxna där pulpan har exponerats genom friskt dentin leder pulpektomi med en efterföljande rotfyllning till att vävnaden vid tandens rotspets i minst nio fall av tio fortfarande är frisk efter tre år. Behandlingsutfallet är beroende av rotfyllningens kvalitet (expertgruppsbedömning). I en prospektiv kohortstudie [1] med ett lågt bevisvärde rapporterades effekten av pulpektomi när pulpan hade exponerats som en följd av ett trauma. Studien utfördes på en specialistklinik och inkluderar 165 tänder på ett okänt antal individer i åldern 8–16 år. 117 av de behandlade tänderna följdes upp. En pulpektomi utfördes på tänderna med avslutad eller nästan avslutad rotutveckling. Vävnaden vid tandens rotspets bedömdes som frisk i 92 av de 117 tänderna (79 procent) efter en observationstid på minst två år”.

Kommentar: Bästa tillgängliga kunskap kan inte hittas om man sätter på skygglappar som gör att alla studier med antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel undantas liksom de högklassiga studier som SBU hade som grund för sin bedämning. Att de ur vetenskaplig synpunkt sämsta tillgängliga studierna lyfts fram som stöd för bra resultat med gängse metod gör det uppenbart att objektivitet saknas. Önsketänkande och hägringar får fritt spelrum. Ovanstående resultat bör jämföras med resultaten i Karin Ridells studie 2008, som visade infektion hos över 50 % av de rotfyllda tänderna efter 3,5 år.

”Pulpanekros utan apikal parodontit

Vid pulpanekros utan apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en mycket hög frekvens av tänder med bevarad frisk apikal vävnad upp till tio år efter behandlingen (expertgruppsbedömning). I två prospektiva observationsstudier [1, 2] med låg kvalitet rapporterades att vid pulpanekros utan apikal parodontit ledde rotbehandlingar till att frisk apikal vävnad bevarades i 87 av 91 fall (96 procent) respektive 27 av 29 fall (93 procent). Studierna utfördes på en student- respektive specialistklinik och omfattade 91 rötter respektive 29 tänder. Observationstiden var fem år [1] och sex–tolv månader [2]. I en retrospektiv observationsstudie [3] på en NATIONELLA RIKTLINJER FÖR TANDVÅRD - REKOMMENDATIONER MED TILLHÖRANDE KUNSKAPSUNDERLAG SOCIALSTYRELSEN 930 studentklinik redovisades att 101 av 101 tänder bibehöll friska apikala förhållanden åtta–tio år efter behandlingen. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid pulpanekros utan apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en mycket hög frekvens av tänder med bevarad frisk apikal vävnad upp till tio år efter behandlingen (expertgruppsbedömning)”.

Kommentar: Två studier med låg kvalitet och en med uppenbarligen ännu lägre och helt osannolika resultat har lyfts fram som stöd för riktlinjerna.

”Pulpanekros med apikal parodontit, vuxna

Åtgärd: Rotbehandling (nekrosbehandling) Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap. Slutsatser: • Vid pulpanekros med apikal parodontit ger en optimalt utförd nekrosbehandling en hög frekvens av läkning av den apikala vävnaden (expertgruppsbedömning). Vid pulpanekros med apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en rotbehandling, ger spolning med antimikrobiella spolvätskor, exempelvis natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar, en viss bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering (expertgruppsbedömning)

Hög frekvens läkning av apikal vävnad
Spolning med antimikrobiella spol-vätskor, exempelvis natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar, ger en låg bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering. Ingen avgörande skillnad i bakteriereducerande effekt mellan natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar- Antimikrobiella inlägg såsom kalciumhydroxid ger en låg bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering och spolning.
Valet av rotfyllningsmaterial har ingen avgörande betydelse för läkning av apikal vävnad”.

Kommentar: Fast det vetenskapliga underlaget saknas hävdar expertgruppen att läkningsfrekvensen är hög. Evidens saknas och SBU kom fram till motsatsen. Endodontister medger att de antiseptika som de använder inte har någon större effekt. De är totalt omedveten om att rensning och spolning ökar risken för spridning av bakterier. Den sista meningen om att valet av rotfyllningsmedlet inte har någon betydelse visar total avsaknad av förankring i den kliniska verkligheten. Väl beprövad erfarenhet sedan 60 år och flera omfattande vetenskapliga studier visar att resultaten med det formaldehydhaltiga rotfyllningsmedlet N2 är fullständigt överlägsna.

Svenska Endodontiska Sällskapet har ända sedan det bildades 1975 protesterat mot att våra erfarenheter har negligerats och att medlemmar och sympatisörer har trakasserats av specialister med hjälp av HSAN, Försäkringskassan och IVO. Vi kräver att våra positiva erfarenheter med N2 beskrivs i kunskapsdokumentet  liksom de positiva resultat som vetenskapliga studier av N2 visar.

Svenska Endodontiska Sällskapet

Bengt Nordström       Nils Norrsell                 Jan svensson            Carl T. Ek

Ordförande                Styrelsemedlem         Styrelsemedlem       Styrelsemedlem


Copyright © All Rights Reserved