Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.        

Formaldehyd förintar bakterier i tandroten i en dos som är en bråkdel av den naturliga halten i vårt blod. Fantastiska långtidsresultat med N2! Tipsa din tandläkare om våra kurser!


Att en noggrann kanalrensning är viktig inför rotfyllning känner alla tandläkare till. Att det är vanligt att mer än var tredje konventionell rotfylling misslyckas pga. infektion vet också de flesta. Inte alla är medvetna om att mer än varannan konventionellt rotfylld tand  hos ungdomar drabbas av infektion inom 3,5 år. Många tänder dras ut i onödan. Så behöver det inte vara! Effektivt antiseptikum bör användas redan vid primärbehandlingen. Omfattande klinisk erfarenhet med långa uppföljningstider och ett antal vetenskapliga studier visar att N2 fungerar. Tips: Använd s.k. TCM (Temporary Canal Medication) bestående av N2 och kortison (Terracortril med Polymyxin B)  som inlägg i stället för kalciumhydroxid, som gör mer skada än nytta. Antalet svenska rotfyllningar med på röntgen konstaterbar infektion har beräknats till 2,5 miljoner


Det är fritt fram för tandläkare att använda N2 vid rotbehandling. Det har Socialstyrelsen slagit fast. Det är således upp till tandläkarens eget ansvar att välja och använda sådana CE-märkta material som uppfyller såväl de odontologiska som de arbetsmiljömässiga egenskaper som krävs för att erbjuda en god tandvård.  Framkommer ny vetenskaplig dokumentation som påverkar dagens rekommendationer kan riktlinjerna komma att ändras meddelade Socialstyrelsen 2011 och lovade att de nationella riktlinjerna skulle uppdateras kontinuerligt. Detta har försummats och rekommendationerna har inte ändrats trots att ny vetenskap har framkommit. Majoriteten av svenska tandläkare använder antiseptika och rotfyllningsmaterial som saknar evidens och som leder till kronisk infektion. Den pensionerade amerikanska rotfyllningsexperten G. Meinig har sagt att han ångrat sitt yrkesval, då han insett att han bidragit till många sjukdomar som har samband med kronisk infektion i rotfyllda tänder.


Det finns ett samband mellan hjärtinfarkt och tandhälsa säger professor Björn Klinge.

Bakterier kan slå sig på hjärtklaffarna. Detta gäller inte bara bakterier som finns i munhålan utan också dem som finns inuti rotfyllda tänder, men dessa talar man tyst om. Ändå är dessa de farligaste, då de har förbindelse med djupt liggande benmärg. Med N2 redan vid primärbehandlingen blir rotkanalen bakteriefri. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, den i Sveriges vanligaste dödsorsaken, som står för 38 % av dödsfallen. I Spanien ligger motsvarande siffra på låga 14,56 % , i Italien 20.56% och i Schweiz 20.48%. Kan den höga frekvensen i Sverige ha samband med alla kroniskt infekterade rotfyllda tänder? I Spanien och Italien och Schweiz används antiseptiska rotfyllningsmedel, i Spanien huvudsakligen N2. Kanske kan skillnaderna ha samband med detta? Infekterade tandrötter kan orsaka cancer enligt nedanstående källa.

http://www.healthyfoodhouse.com/97-of-terminal-cancer-patients-previously-had-this-dental-procedure/


Krav på vetenskap missbrukas och används som förevändning för att förtiga obekväma fakta.

Ett sådant är att kalciumhydroxid, som av många tandläkare används som antiseptiskt inlägg i rotkanaler inte fungerar. Tandläkarna arbetar i god tro då de följer Socialstyrelsens riktlinjer. Ansvarig för att dessa uppdateras är Mattias Fredricson. I slutet av maj fick han av SES en begäran om att informera om alternativ till kalciumhydroxid. Han lovade tänka på saken. Nu har lång tid förflutit, mycket antibiotika har använts pga. bristfällig desinfektion och inget har hänt. Vad är det som står i vägen för information? Kräver uppdraget lojalitet med endodontister som de senaste 50 åren har visat total faktaresistens? Ses 50 år med goda kliniska resulta som obeprövad erfarenhet?


Anser du som är patient eller tandläkare att rotbehandling är specialistjobb?

Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade? Bakterier tar ingen hänsyn till behandlarens titlar eller prestige. Så länge ineffektiva antiseptika används överlever tillräckligt många bakterier för att kunna föröka sig och trivas i rotens sidokanaler med tillgång till både värme och näring. Hos några N2-tandläkare kan du få garanti mot reinfektion. Specialister ger ingen garanti, men tar mer betalt.


De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling.

Orsaken är ineffektiva antiseptika. Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan. Okunskap, tröghet och felaktig information står ivägen för tillämpning av gällande tandvårdslag:

 

3 a §   Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

 

3 b §   Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

 

Användning av metod med bevisligen dåliga resultat måste få ett slut.

Farliga bakterier frodas. Nationella riktlinjer består av floskler, fördomar, och fixa idéer. Dessa framförs med ord som:"Det har rapporterats..." De goda resultaten med N2 förtigs. De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det, trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Ungdomar som behöver rotfyllning kan räkna med att varannan rotfyllning gjord på konventionellt sätt har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla ditt intresse för kurs till SES. Att ge en ung människa en kronisk tandinfektion är inte acceptabelt.

 

Okunnighet är vanlig. 

Många tror på alla de lögnar som de blivit matade med. Handlingsförlamade chefer på Socialstyrelsen accepterar felaktiga direktiv och osaklig propaganda, utformad av jäviga personer, t.ex. professor Dag Örstavik, vars eget preparat Epiphany/Real Seal visat undermåliga resultat. Den välfungerande N2-metoden har motarbetats med hjälp av maktspråk, falska påståenden, ogrundade farhågor och förhalningstaktik. På den vägen fortsätter det. De flesta konventionellt rotfyllda tänder innehåller bakterier i motsats till N2-rotfyllda tänder. De allra flesta utdragningar görs i onödan. Att använda medel som leder till dåliga resultat är ovetenskap. Det finns mer än 50 års beprövad erfarenhet av goda resultat med N2. Att det är svårt att hitta N2-tandläkare förklaras av den skrämselpropaganda som bedrivits de senaste 50 åren, vilken lett till ett nästan fobiskt undvikande och oförmåga att använda vanligt sunt förnuft hos många tandläkare.


Vad har du i roten? Bakterier? 

Sanningen är att risken för skador inte är större med N2 än med något andra material. Detta har FDA, världens strängaste läkemedelskontrollant, konstaterat. Formaldehydinnehållet är bara 2 mg, dvs en bråkdel av det som finns naturligt i blodet. Överskott omvandlas sekundsnabbt till koldioxid och vatten. Inneslutet i en rotkanal varar den antiseptiska verkan max 5 dygn. Därefter är roten fri från bakterier. Man kan känna sig helt trygg för att formaldehyddosen är skonsam mot kroppsvävnader, samtidigt som den tar bort bakterier i alla små skrymslen. Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta konventionellt rotfyllda tänder finns bakterier kvar. Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie från 2014.


Bakterier trivs i rotens små sidokanaler. De får näring och värme och är oåtkomliga för de flesta antiseptika utom formaldehyd.

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning. Trots att de metoder, som används sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är ett hån mot kravet på arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider dessutom mot tandvårdslagens krav på att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling. SBU har konstaterat att kalciumhydroxid som inlägg inte bara är ineffektivt utan det försämrar prognosen. Så länge Socialstyrelsen håller fast vid falska och förlegade riklinjer saboteras tandvårdslagen och miljontals tänder drabbas av kronisk infektion, vilket medför risk för allvarliga komplikationer som t.ex. sepsis, endocardit och cancer.


Läs mer under fliken: Vad är N2 om hur en endodontist svarade en patient som bad om N2, hur vetenskap har åsidosatts och hur jurister fått i uppdrag att förfölja N2-användare för att inte de som satsat på etablerad metod skulle känna sina inkomster hotade. De svarar aldrig på kritik utan tiger och sprider falska rykten. Läs gärna boken N2-affären av tandläkare Sven Rosenbaum.

Förutsägbara resultat nås om rotfyllningen har en effektiv antiseptisk verkan åtminstone en kort tid efter fullbordad rotfyllning. En enda kvarlämnad bakterie kan annars förstöra ett omsorgsfullt rensningsarbete. Kronisk infektion blir följden och det medför hälsorisker enligt senare tiders forskning. Allt fler tandläkare och patienter känner oro för detta. Du som är patient och vill kunna få infektionsfri rotfyllning kan tipsa din tandläkare om denna sida och om att man kan beställa en kurs.

 

Gå nu till fliken: Nyheter

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kurs är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

Förslag till ny information om rotfyllning skickat till Vårdguiden

Det finns olika metoder för att göra en rotfyllning. Då det ofta finns bakterier kvar i en tand som rotfyllts med konventionell metod föredrar en del kliniker och de flesta patienter Sargentimetoden, som ökar chansen för bakteriefrihet med hjälp av ett par mg paraformaldehyd i rotfyllningen. Enligt tandvårdslagen har patienten rätt till information och att själv få välja.


Socialstyrelsen gör sig ingen brådska att ändra felaktiga riktlinjer. Många patienter kommer att drabbas av farliga tandinfektioner ga att ineffektivt kalciumhydroxid används som antiseptiskt inlägg. De farligaste bakterierna överlever.

Det behövs klara besked på en rad punkter:

1. Är Socialstyrelsen positiv till att tandläkare informerar patienter om N2-studier och kliniska erfarenheter?

2. Anses valet av rotfyllningsmaterial fortfarande inte ha någon avgörande betydelse för läkningen av den apikala vävnaden, trots tandläkare Jan Svenssons negativa erfarenheter med Epiphany/Reak Seal?

3. Tar de nationella riktlinjerna verkligen inte ställning till vilket material som används? Det står ju att när mikrobiell invasion nått pulpan görs pulpektomi och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning. Resultatet blir ju kvarstående infektion i de flesta behandlade tänderna såvida rotfyllningen inte gjorts med N2.

4. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska göras delaktiga i valet av material. N2 har en antiseptiskt verkan till skillnad från konventionella medel. Har infektionskänsliga patienter inte rätt att välja N2? Har behandlaren rätt att döma ut en infekterad tand utan att informera om den goda prognosen för N2-rotfyllning?

5. Kliniker har rapporterat positiva erfarenheter med N2 ända sedan materialet kom till Sverige i slutet av 1950-talet. Studier av Telander 1966, Steup 2001, Teeuwen 2008 och Venuti 2014 visar på hög lyckandefrekvens. Varför tiger Socialstyrelsen om detta?

6. Läkemedelsverket har rekommenderat effektiva antiseptika för rotkanalsdesinfektion. Är det god tandvård att använda ineffektivt kalciumhydroxid? Inom ungdomstandvården drabbas ju varannan tand av en manifest infektion inom 3,5 år.

7. Infektioner kan spridas i kroppen från en infekterad rotkanal. Formaldehyd i lagom dos desinficerar effektivt en rotkanal och minskar risken för spridning och därmed också behovet av antibiotika med åtföljande resistensutveckling. Varför inte informera om detta?

8. Anser Socialstyrelsen att 2 mg formaldehyd utgör en hälsorisk? Det är ett kroppseget ämne som finns naturligt i blodet. Hur stor bedöms risken i så fall vara i förhållande till risken för problem pga. bristande desinfektion?

9. Inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol har inte längre någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen påstås i riktlinjerna. Hur stämmer detta med uppgiften att det är upp till varje tandläkare att välja bland CE-märkta material?

10. Eftersom N2 är tillåtet och resultaten är bra bör väl tandläkare ha kunskap om materialet, dess användning och behandlingsprognosen?

11. Måste det dröja till 2021 innan uppenbara felaktigeter i riktlinjerna ändras? Patienter utsätts ju under tiden för onödiga risker både i form av tandförluster, sepsis, endocardit och cancer, m.m.


Vi ser fram mot följande förändringar

1. Tandläkare ska ha kunskap om N2-metoden. De ska känna till och redovisa för patienter prognosen för såväl gängse rotfyllningsmetoder som för N2-metoden. Patienter ska informeras och göras delaktiga i metodvalet

2. Riktlinjerna ska belysa att valet av neutralt eller antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel är avgörande för om slutresultatet blir en steril rot.

3. Kalciumhydroxid ska inte användas som antiseptiskt inlägg, då det är verkningslöst. I stället bör man använda TCM enligt Sargenti.

4. Värdefulla antiseptiska och dentinbildningsstimulerande egenskaper hos paraformaldehyd i en koncentration på upp till 5% ska framhållas.

5. Ovanstående fakta bör publiceras omgående i nya preliminära riktlinjer.


Gå nu till fliken: Nyheter och om du undrar tillfliken Vad är N2? i vänstra kolumnen litet längre upp på denna sida!


 

 

Copyright © All Rights Reserved