Faktabank


Hur flott än tandläkarmottagning än må vara så är den inte förstklassig om den saknar N2 

för effektiv sterilisering av rotkanaler.


Hyckleriet inom endodonti når nya höjder

Endodontister har sedan 50 år fördömt formaldehyd som desinfektionsmedel i rotkanaler trots att det står klart att de goda resultaten med N2 bygger just på effekten av formaldehyd. I stället för att erkänna detta har man i tysthet börjat använda AH+ med upp till fem gånger så hög dos. Tandläkare kan välja mellan nedanstående alternativ:


1. Fortsätta att lita på konventionell metod som lämnar bakterier kvar, saknar evidens samt ger ökad risk för hjärtsjukdom, vilket nyligen har bekräftats.


2. Prova AH+ med hög halt av formaldehyd, bristande tätningsförmåga och avsaknad av kliniska studier på långtidsresultat. Materialet innehållet bisfenol-A epoxiharts vars egenskaper Socialstyrelsen anser behöver studeras mer.


3. Lära sig N2-metoden. Den kombinerar aseptik och antiseptik, ger oöverträffad täthet och hög frekvens av total frihet från mikrober, trots minimal dos formaldehyd. Den beprövade erfarenhet är god och har starkt stöd i vetenskapliga studier. 


Dålig rotfyllningsmetod används i Sverige sedan 1800-talet.

Varför vill tandläkare inte ta del av de fantastiska resultat som bland andra tandläkarna Telander och Rosenbaum visade med rotfyllningsmedlet N2 på 60- och 70-talen? Endodontisten (rotfyllningsspecialisten) Thomas Kvist menar att materialet inte har någon avgörande betydelse för resultaten???  Vad förklarar då att tandläkare lyckas med N2 men misslyckas med gängse metod? Till exempel var knappt 36% av de tänder som ingick i en studie (E. Wigsten 2021) symptomfria vid en ettårsuppföljning? Varför används en metod som är så dålig att hos ungdomar misslyckas pga. infektion över hälften av rotfyllningar inom 3,5 år. (Ridell K. 2008).


Femtio års intensiv propaganda mot N2 har lett till en utbredd oförmåga att tänka rationellt. Vissa ord eller namn blockerar förnuftet genom att väck starka känslor. Formaldehyd och namnet N2 hör dit.  Trots att tandvårdslagen säger att information ska ges om alternativ behandlingsmetod har patienter som frågat efter N2 vittnat om att de bemötts med ilska, som om de hade svurit i kyrkan. På tandläkarnas Riksstämma tillåts ingen presentation av metod för bakteriefri rotfyllning. 


I Sverige beräknas  2,5 miljoner rotfyllde tänder innehålla qw, som därför dras ut i en rasande takt. I den ovan nämnda studien av Wigsten hade 13 % fått dras ut redan ett år efter påbörjad behandling. Effektivt antiseptikum kunde ha förhindrat detta.  Att bakterierna också utgör ett hot mot hälsan konstaterade den kanadensiske tandläkaren Weston Price redan på 1920-talet. Ny forskning visar att han hade rätt. Infektioner som sprids från munhålan, bl.a via infekterade tandrötter, ökar risken för hjärtinfarkt, den vanligaste dödsorsaken i Sverige.


Sedan 2014 har Tandläkartidningen strypt all debatt om det antiseptiska rotfyllningsmedlet N2. Redan 1972 startade endodontister krig mot materialet och lyckades få till ett förbud mot import. Maktfullkomlighet och ovilja att ta del av fakta var uppenbar. På 1990-talet tillkom ett olagligt förbud mot N2 som dock upphävdes 1998 tack vare vårt EU- medlemskap. Motståndet upphörde emellertid inte utan har hela tiden intensifierats. Socialt tryck med krav på renlärighet, förtäckta hot och falsk propaganda har fått styra utvecklingen.  Många tandläkare har blivit så indoktrinerade och ängsliga att de inte längre vågar lita på sitt eget omdöme.


Trots att vetenskapliga studier har bekräftat bra resultat med N2 har trakasserier mot användare fortsatt, och i dagsläget tycks motviljan mot att ta del av N2-fakta vara kompakt. Det är inte längre vetenskap och beprövad erfarenhet som styr valet av rotfyllningsmetod utan diktat från Socialstyrelsen med en endodontist i spetsen. Maktmissbruk och förakt för öppen dialog påminner om förhållandet i diktaturstater. I år är det 50 år sedan kampen mot N2 inleddes med hjälp av ett importförbud. Osaklig information sprids fortfarande i Socialstyrelsens Kunskapsdokument. Vanligt folk med sunt förnuft som frågar efter N2 har svårt att hitta de modiga tandläkare som använder materialet med patientens bästa för ögonen.


Dessa tandläkare riskerar att förföljas av nitiska endodontister och deras förlängda arm. Som sådan fungerar de statliga myndigheterna Försäkringskassan, IVO och HSAN. Deras tjänstemän saknar all kunskap om N2-metoden. De utför inspektioner och anmärker nästan alltid på journalföringen. Eftersom de inte förstår hur en duktig, rationellt arbetande N2-tandläkare tänker anser de att varje steg i behandlingen bör förklaras. De bryr sig inte om behandlingsresultaten utan ser som sin uppgift att finna fel. Upprepade inspektioner förstör arbetsron och kan ses som rena terroraktioner ovärdiga en rättsstat.


Användning av rotfyllningsmetod med bevisligen dåliga resultat måste få ett slut.

De goda resultaten med N2 förtigs. De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det, trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Ungdomar som behöver rotfyllning kan räkna med att varannan rotfyllning gjord på konventionellt sätt har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla ditt intresse för kurs till SES. Att ge en ung människa en kronisk tandinfektion är inte acceptabelt. Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Thomas Kvist, har inte tagit intryck av den forskning som motsäger hans uppfattning. Han anser att inget i resultaten, så långt, tyder på att valet av rotfyllningsmaterial skulle ha någon avgörande betydelse för utfallet. Så vitt han vet, så finns det inga välgjorda vetenskapliga kliniska studier som visar på att val av rotfyllningsmaterial, allt annat lika, skulle ge någon väsentlig påverkan på utfallet av rotbehandlingar.


Om materialet inte skulle ha betydelse, vad är orsaken till de goda resultaten i N2-studien: Venuti, P. 2014 A DYNAMIC PROSPECTIVE COHORT STUDY OF INITIAL ENDODONTIC TREATMENTS OF

627 TEETH: LONG TERM RESULTS. International Journal of Dental and Health Sciences

Volume 01,Issue 03Original Article.

Kan förklaringen till de goda resultaten i ovan nämnda studie och tidigare N2-studier med liknande höga lyckandefrekvens bara vara tandläkarnas skicklighet?


Formaldehyd förintar bakterier i tandroten i en dos som är en bråkdel av den naturliga halten i vårt blod. Fantastiska långtidsresultat med N2!  Att  hälsovådliga bakterier ska oskadliggöras när de är väl samlade i en tandrot borde vara en självklarhet. Det enda tillgängliga antiseptikum som klarar det är N2


Många tänder dras ut i onödan. Så behöver det inte vara! Effektivt antiseptikum bör användas redan vid primärbehandlingen. Omfattande klinisk erfarenhet med långa uppföljningstider och ett antal vetenskapliga studier visar att N2 fungerar. Tips: Använd s.k. TCM (Temporary Canal Medication) bestående av N2 och kortison (Terracortril med Polymyxin B)  som inlägg i stället för kalciumhydroxid, som gör mer skada än nytta. Antalet svenska rotfyllningar med på röntgen konstaterbar infektion har beräknats till 2,5 miljoner


Det är fritt fram för tandläkare att använda N2 vid rotbehandling. Det har Socialstyrelsen slagit fast. Det är således upp till tandläkarens eget ansvar att välja och använda sådana CE-märkta material som uppfyller såväl de odontologiska som de arbetsmiljömässiga egenskaper som krävs för att erbjuda en god tandvård.  Framkommer ny vetenskaplig dokumentation som påverkar dagens rekommendationer kan riktlinjerna komma att ändras meddelade Socialstyrelsen 2011 och lovade att de nationella riktlinjerna skulle uppdateras kontinuerligt. Detta har försummats och rekommendationerna har inte ändrats, trots att ny vetenskap har framkommit. Majoriteten av svenska tandläkare använder antiseptika och rotfyllningsmaterial som saknar evidens och som leder till kronisk infektion.


Det finns ett samband mellan hjärtinfarkt och tandhälsa säger professor Björn Klinge.

Bakterier kan slå sig på hjärtklaffarna. Detta gäller inte bara bakterier som finns i munhålan utan också dem som finns inuti rotfyllda tänder, men dessa talar man tyst om. Ändå är dessa de farligaste, då de har förbindelse med djupt liggande benmärg. Med N2 redan vid primärbehandlingen blir rotkanalen bakteriefri. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, den i Sveriges vanligaste dödsorsaken, som står för 38 % av dödsfallen. I Spanien ligger motsvarande siffra på låga 14,56 % , i Italien 20.56% och i Schweiz 20.48%. Läkemedelsverket rekommenderar att effewktiva antiseptika ska användas. Varför gör inte Socialstyrelsen det?


Obekväma fakta.

Ett sådant är att kalciumhydroxid, som av många tandläkare används som antiseptiskt inlägg i rotkanaler saknar evidens, dvs. det att det inte fungerar. Tandläkarna arbetar i god tro då de följer Socialstyrelsens riktlinjer. Vad är det som står i vägen för information om effektiva antiseptika? Kräver uppdraget lojalitet med endodontister som de senaste 50 åren har visat total faktaresistens? Ses 50 år med goda kliniska resulta med N2 som obeprövad erfarenhet? Vävnadsvänligt N2 håller rotpulpan vital vid amputation. Kalciumhydroxid bildar ofta en frätande lut som gör att tanden vätskar sig.


Kalciumhydroxid skadar vävnadsceller på djupet och dess antiseptiska verkan är bara en tjugondedel av den som N2 ger. Mycket allvarliga vävnadsnekroser i munslemhinnan, ansiktet och huvudsvålen finns beskrivna efter applikationer av kalciumhydroxidpasta i rotkanaler [Lindgren, 2002; Sharma, 2008]. I bägge rapporterna beskrivs två fall där applikationen till rotkanalen skedde med en injektionsteknik. Pastan kom i kontakt med den angränsande vävnaden genom rotspetsen och kunde därmed spridas ut till blodkärlen. Lokal vävnadsnekros med kommunikation till munhålan har rapporterats från fall där överskottet pressades ut i den omgivande vävnaden [De Bruyne, 2000; Tsesis, 2006].


Anser du som är patient eller tandläkare att rotbehandling är specialistjobb?

Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade? Bakterier tar ingen hänsyn till behandlarens titlar eller prestige. Så länge ineffektiva antiseptika används överlever tillräckligt många bakterier för att kunna föröka sig och trivas i rotens sidokanaler med tillgång till både värme och näring. Hos några N2-tandläkare kan du få garanti mot reinfektion. Specialister ger ingen garanti, men tar mer betalt.


Gällande tandvårdslag:

 

3 a §   Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

 

3 b §   Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.


Goda resultat med N2 förtigs och nonchaleras.

De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det. Ungdomar som behöver rotfyllning kan räkna med att varannan rotfyllning gjord på konventionellt sätt har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla ditt intresse för kurs till SES. Att ge en ung människa en kronisk tandinfektion är inte acceptabelt. Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Thomas Kvist, har inte tagit intryck av den forskning som inte stöder hans uppfattning. Han anser att  inget i resultaten, så långt, tyder på att valet av rotfyllningsmaterial skulle ha någon avgörande betydelse för utfallet. Så vitt han vet, så finns det inga välgjorda vetenskapliga kliniska studier som visar på att val av rotfyllningsmaterial, allt annat lika, skulle ge någon väsentlig påverkan på utfallet av rotbehandlingar.  


Om materialet inte skulle ha betydelse vad är orsaken till de goda resultaten i N2-studien: Venuti, P. 2014  A DYNAMIC PROSPECTIVE COHORT STUDY OF INITIAL ENDODONTIC TREATMENTS OF

627 TEETH: LONG TERM RESULTS.  International Journal of Dental and Health Sciences

Volume 01,Issue 03Original Article.

Kan  förklaringen till de goda resultaten i ovan nämnda studie och tidigare N2-studier med liknande höga lyckandefrekvens bara vara N2- tandläkarnas skicklighet? 

 

Okunnighet är vanlig. 

Många tror på alla de lögnar som de blivit matade med. Handlingsförlamade chefer på Socialstyrelsen accepterar felaktiga direktiv och osaklig propaganda, utformad av jäviga personer, t.ex. den nu pensionerade professor Dag Örstavik, vars eget preparat Epiphany/Real Seal visat undermåliga resultat. Den välfungerande N2-metoden har motarbetats med hjälp av maktspråk, falska påståenden, ogrundade farhågor och förhalningstaktik. På den vägen fortsätter det. De flesta konventionellt rotfyllda tänder innehåller bakterier i motsats till N2-rotfyllda tänder. De allra flesta utdragningar görs i onödan. Att använda medel som leder till dåliga resultat är ovetenskapligt. Det finns mer än 50 års beprövad erfarenhet av goda resultat med N2. Att det är svårt att hitta N2-tandläkare förklaras av den skrämselpropaganda som bedrivits de senaste 50 åren, vilken lett till ett nästan fobiskt undvikande och oförmåga att använda vanligt sunt förnuft hos många tandläkare.


Sanningen är att risken för skador inte är större med N2 än med något andra material. Detta har FDA, världens strängaste läkemedelskontrollant, konstaterat. Formaldehydinnehållet är mindre än 2 mg, dvs en bråkdel av det som finns naturligt i blodet. Överskott omvandlas sekundsnabbt till koldioxid och vatten. Inneslutet i en rotkanal varar den antiseptiska verkan max 5 dygn. Därefter är roten fri från bakterier. Man kan känna sig helt trygg för att formaldehyddosen är skonsam mot kroppsvävnader, samtidigt som den tar bort bakterier i alla små skrymslen. Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta konventionellt rotfyllda tänder finns bakterier kvar. (I. Brynolf 1967). Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie          ( P.Venuti 2014).


Bakterier trivs i rotens små sidokanaler. De får näring och värme och är oåtkomliga för de flesta antiseptika utom formaldehyd.

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning. Trots att de metoder, som används sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är ett hån mot kravet på arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider dessutom mot tandvårdslagens krav på att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling. SBU har konstaterat att kalciumhydroxid som inlägg inte bara är ineffektivt utan det försämrar prognosen. Så länge Socialstyrelsen håller fast vid falska och förlegade riklinjer saboteras tandvårdslagen och miljontals tänder drabbas av kronisk infektion, vilket medför risk för allvarliga komplikationer som t.ex. sepsis, endocardit och ev. också cancer. En rotfyllning syftar till bakteriefrihet och garanti mot periapikal osteit, ett tecken på infektion. Specialister som försvarar gängse metod svarar aldrig på kritik utan tiger och sprider falska rykten. Läs gärna boken N2-affären av tandläkare Sven Rosenbaum. Förutsägbara resultat nås om rotfyllningen har en effektiv antiseptisk verkan åtminstone en kort tid efter fullbordad rotfyllning. En enda kvarlämnad bakterie kan annars förstöra ett omsorgsfullt rensningsarbete. Kronisk infektion blir följden och det medför hälsorisker enligt senare tiders forskning. Allt fler tandläkare och patienter känner oro för detta. Du som är patient och vill kunna få infektionsfri rotfyllning kan tipsa din tandläkare om denna sida och om att man kan beställa en kurs.

 

Gå nu till fliken: Nyheter


Bakterierna överlistar aningslösa tandläkare.

Faktaresistens och åsiktsmonopol har tillåtits styra utvecklingen inom endodontin (rotfyllningsläran) de senaste 60 åren. Bakterier växer och frodas i rotfyllda tänder, som därför får dras ut i förtid och ofta ersättas med dyra implantat med sämre funktion än den egna tandroten. Allt beror på att ineffektiva antiseptika används.

Tandläkare Angelo Sargenti kom på en smart lösning redan i mitten på 1950-talet. Han använde en liten dos starkt antiseptisk paraformaldehyd som tillsats i pulvret till rotfyllningsmassan. Hu så hemskt, tänkte en del. Det bildas formaldehyd och formalin i roten. Motståndet mot Sargentis material N2 som han kallade det, tog fart.

De tandläkare som ändå vågade testa det fann snart att alla tecken på infektion, i form av på röntgen synlig upplösning av käkbenet runt rotspetsarna, upphörde som i ett trollslag. Sargentimetoden blev snabbt populär i stora delar av världen. I Sverige gjorde tandläkare Lennert Telander en studie som visade total infektionsfrihet vid en 6-årskontroll. Han och tandläkare Sven Rosenbaum grundade det Svenska Endodontiska Sällskapet 1975 i syfte att försvara N2 och sprida kunskap.

Trots visade goda resultat hade motståndarna formerat sig och bedrev en alltmer hätsk propaganda mot formaldehyd och lyckades i början av 1990-talet få Socialstyrelsen att förbjuda N2. Förbudet saknade stöd i lagen och upphävdes 1998. N2 blev godkänt i hela EU. Vetenskapliga studier från 2000-talet har visat hög lyckandefrekvens. Motståndet har dock inte upphört utan snarare intensifierats.

År 2010 hade en av regeringen tillsatt utredning konstaterat allvarliga kunskapsluckor och bristande evidens för gängse metoder. Dessutom hade misstankarna om hot mot folkhälsan från infektioner besannats i flera studier. Likväl oroar sig Socialstyrelsens experter än i dag mer för hälsovådliga effekter av formaldehyd än för vad kroniskt infekterade rötter kan ställa till med.

Denna missriktade och oproportionerliga oro saknar all verklighetsförankring. Senare tiders forskning har visat att det finns 2 mg formaldehyd naturligt i vårt blod. Det är samma mängd som finns i en stor rotfyllning. Det har också visats att om formaldehyd kommer in i blodet, omvandlas det inom loppet av sekunder till ofarliga ämnen. Tandläkare har lurats att tro på talet om farlighet, ökad risk för cancer, bennekros, nervskador och allergiska reaktioner.

Den kliniska verkligheten visar en helt annan bild. Tandläkare med lång och beprövad erfarenhet kan visa detta. I september kommer det att ges möjlighet att få se dokumenterade och häpnadsväckande goda resultat. Det blir en kurs för tandläkare med öppet sinne, frihet från faktaresistens och med patientens bästa för ögonen. Pga. den massiva misstro som finns mot N2 finns bara plats för ett fåtal tandläkare trots att den kliniska verkligheten borde intressera alla.


Utvecklingsmöjligheter inom endodonti

Kunskap inom det medicinska området handlar ofta om förståelse av sambandet mellan en åtgärd och resultatet. Noggrant arbete med rensning och rotfyllning har visats ge bättre resultat än motsatsen. Ändå dras man inom konventionell endodonti med hög misslyckandefrekvens, stora kunskapsluckor och brist på evidens (SBU 2010

Tandläkare Angelo Sargenti kom på att blanda starkt antiseptiskt verkande paraformaldehyd i zinkoxiden i ett rotfyllningsmedel bestående huvudsakligen av zinkoxid och eugenol. Han gav materialet namnet N2. Att det fungerar visar de senaste 65 årens goda kliniska erfarenheter. Till detta kommer flera vetenskapliga studier. Den senaste visar samma goda resultat som tidigare studier, dvs långtidsresultat med över 90%  lyckandefrekvens.(P. Venuti 2014) Saken borde vara klar; starka antiseptika behövs!


Tyvärr är det inte så enkelt att enas kring detta. Oro för vävnadsnekros, nervskador, allergiska reaktioner och cancerrisk har framhållits. Inga av dessa farhågor har bekräftats. Tvärtom; de samlade riskerna är betydligt lägre med N2 i jämförelse med gängse metoder. http://www.aesoc.com/images/N2_Wahl_article_Layout_1.pdf

Betydelsen av social påverkan av objektivitet har visats av Leon Festinger.  https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger Den som är bekant med och känner respekt för en endodontist kommer att uppleva obehag i form av kognitiv dissonans bara genom att visa intresse för N2.

Utvecklingen har avstannat. De flest tandläkare arbetar i dag på samma sätt som man gjorde för 50 år sedan och resultaten har inte förbättrats. Man rensar med filar, spolar med milda antiseptika, använder kalkpasta som inlägg och rotfyller med guttaperka, med eller utan sealer. Utrymme för utveckling finns.

Redan i slutet av 1920-talet lanserades Walkhoffmetoden (https://www.tarzahn.de/Neue%20Faelle/Englisch/Osswald-Deppe-Englisch.pdf) som använder starkt antiseptiskt fenol, mättad med kamfer, som också är antiseptiskt. Blandningen liknar Chlumskys lösning.  Effektiviteten anses bero på medlets antiseptiska egenskaper i kombination med förmågan att tränga in i tunna små små dentinkanaler.

En senare tiders metod, Pips (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32802294/) bygger på användning av laser i stället för filar. Rotfyllningsmassan sprutas in i tomma kanaler utan att vidga dem först. Ozonbehandling har också sina förespråkare.

Säkerligen kommer endodontin att utvecklas till det bättre. I nuläget har N2 visats ge bäst resultat. Metoden är väl beprövad och har använts i Sverige kontinuerligt sedan slutet av 1950-talet. I USA görs årligen ca 2 miljoner rotfyllningar enligt N2-metoden.

Nils Norrsell

Leg. Tandläkare, Leg. Psykoterapeut