Hem

Svenska

Endodontiska

SällskapetSES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat. 

Tycker du som är tandläkare att rotbehandling och implantat är specialistjobb?

 

Vi har kursen som ger full pay back för dig och dina patienter. Du kan göra mer än du tror! Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade?

 

De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling

Orsaken är ineffektiva antiseptika. Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan. Okunskap, tröghet och felaktig information står ivägen.

Så här står det i Tandvårdslagen:

 

3 a §   Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

 

3 b §   Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

 

Positiva signaler

Nya riktlinjer för endodontiskt arbete är på gång. Socialstyrelsen har tillsatt en grupp som ska uppdatera riktlinjerna under ledning av Sofia Orrskog. SES har klagat över tidigare jävsförhållanden vid framtagandet av endodontiska riktlinjer. Sofia har garanterat att den nya arbetsgruppen är fri från jäv och att man ska ta hänsyn till synpunkter inlämnade från SES. Man ska bedöma det vetenskapliga underlag som finns inklusive studier över N2. Läkemedelsverket förordar effektiva antiseptika. Som sådant är N2 det enda som håller måttet. Allt fler patienter kräver garanti mot kvarstående infektion. N2 har gett goda resultat sedan introduktionen i Sverige 1957.


Det är fritt fram för tandläkare att använda N2 vid rotbehandling. Det slår Socialstyrelsen fast.

Under många år har diskussionen om N2 förts mellan förespråkare för materialet och Socialstyrelsen, som hävdat att det inte får användas. Nu tycks frågan ha kommit till – åtminstone – en tillfällig lösning.

Tre förespråkare för N2 skrev nyligen till Socialstyrelsen och ville ha besked om N2 får användas eller inte. ”Vi har positiva erfarenheter av N2-metoden och har en omfattande klinisk dokumentation som gör att vi är säkra på vår sak”, skriver tandläkarna.

I svarsbrevet från Socialstyrelsen skriver Nils Oscarson, projektledare för de nationella riktlinjerna och Mariana Näslund Blixt, utredare och sakkunnig, att de nationella riktlinjerna för vuxentandvård inte tar ställning till vilket material som används vid rotfyllning eftersom det saknas publicerad vetenskapligt evidens för en bedömning om eventuella skillnader mellan olika material.

De fortsätter: ”Det är således upp till tandläkarens eget ansvar att välja och använda sådana CE-märkta material som uppfyller såväl de odontologiska som de arbetsmiljömässiga egenskaper som krävs för att erbjuda en god tandvård”, skriver de, och avslutar svaret med att de nationella riktlinjerna kommer att uppdateras kontinuerligt. Framkommer ny vetenskaplig dokumentation som påverkar dagens rekommendationer kan riktlinjerna komma att ändras.

 

Användning av metod med bevisligen dåliga resultat måste få ett slut.

Farliga bakterier frodas. Nationella riktlinjer består av floskler, fördomar, och fixa idéer. Dessa framförs med ord som:"Det har rapporterats..." De goda resultaten med N2 förtigs. De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det, trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Socialstyrelsen har meddelat att det är upp till varje tandläkare att avgöra vilket rotfyllningsmedel hen använder. Ungdomar som behöver rotfyllning kan räkna med att varannan rotfyllning gjord i folktandvården har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla ditt intresse för kurs till SES. Att ge en ung människa en kronisk tandinfektion är inte acceptabelt.

 

Ovetenskap och okunnighet är vanlig. Många tandläkare vet inget om världens mest framgångsrika metod för rotbehandling. De tror på alla de lögnar som de blivit matade med. Handlingsförlamade chefer på Socialstyrelsen accepterar felaktiga direktiv och osaklig propaganda, utformad av jäviga personer, t.ex. professor Dag Örstavik, vars eget preparat Epiphany/Real Seal visat sig ge undermåliga resultat. Den välfungerande N2-metoden har motarbetats med hjälp av maktspråk, falska påståenden, ogrundade farhågor och förhalningstaktik. På den vägen fortsätter det. De flesta konventionellt rotfyllda tänder innehåller bakterier i motsats till N2-rotfyllda tänder. De allra flesta utdragningar görs i onödan. Att använda medel som leder till dåliga resultat är ovetenskap.


Aktiva ungdomar kan råka ut för tandskador som kräver rotfyllning.

Det är skamligt att utföra en behandling som leder till kronisk infektion. En enda kvarlämnad bakterie kan föröka sig och bli miljoner. N2-metoden ger fullständig bakteriefrihet. Aningslösa tandläkare litar på sina förlegade kunskaper och tror att de gamla råden i de nationella riktlinjerna leder rätt. I stället för att ta intryck av de senaste vetenskapliga rönen och 70 års väldokumenterat goda resultat med N2 fortsätter de att undvika att ta del av vetenskapliga fakta. De utsätter ungdomarna för en behandling som leder till att den skadade tanden får en dyster prognos och ofta måste dras ut i förtid. 


Vad har du i roten? Bakterier? Lögner om N2 sprids. 

Sanningen är att risken för skador inte är större med N2 än med något andra material. Detta har FDA, världens strängaste läkemedelskontrollant, konstaterat. Formaldehydinnehållet är bara 2 mg, dvs en bråkdel av det som finns naturligt i blodet. Överskott omvandlas sekundsnabbt till koldioxid och vatten. Inneslutet i en rotkanal varar den antiseptiska verkan max 5 dygn. Därefter är roten fri från bakterier. Man kan känna sig helt trygg för att aktuell formaldehyddos är skonsam mot kroppsvävnader, samtidigt som den tar bort bakterier i alla små skrymslen. Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta konventionellt rotfyllda tänder finns bakterier kvar. Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie från 2014.


Bakterier trivs i rotens små sidokanaler. De får näring och värme och är oåtkomliga för de flesta antiseptika utom formaldehyd.

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning. Trots att de metoder, som används sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är ett hån mot kravet på arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider dessutom mot tandvårdslagens krav på att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling. SBU har konstaterat att kalciumhydroxid som inlägg inte bara är ineffektivt utan det försämrar prognosen. Så länge Socialstyrelsen håller fast vid falska och förlegade riklinjer  saboteras tandvårdslagen och miljontals tänder drabbas av kronisk infektion.


Läs mer under fliken: Vad är N2 om hur en endodontist svarade en patient som bad om N2, hur vetenskap har åsidosatts och hur jurister fått i uppdrag att förfölja N2-användare för att inte de som satsat på etablerad metod skulle känna sina inkomster hotade. De svarar aldrig på kritik utan tiger och sprider falska rykten. Läs gärna boken N2-affären av tandläkare Sven Rosenbaum.

 

Endodonti som fungerar

Att en noggrann kanalrensning är viktig inför rotfyllning känner alla tandläkare till. Att det är vanligt att mer än var tredje rotfylling misslyckas pga. infektion vet också de flesta. Inte alla är medvetna om att mer än varannan rotfylld tand  hos ungdomar drabbas av infektion inom 3,5 år. Inte heller står det klart för alla att många tänder dras ut i onödan. Så behöver det inte vara!

 

Alla tandläkare börlära sig hur man lyckas med endodonti och hur man kan rädda tänder i stället för att dra ut dem och göra implantat. Det är ingen hemlighet att det, förutom noggranhet, krävs effektiv antiseptik redan vid primärbehandlingen. Omfattande klinisk erfarenhet med långa uppföljningstider och ett antal vetenskapliga studier visar detta. Tips: Använd s.k. TCM (Temporary Canal Medication) bestående av N2 och kortison (Fucidin) som inlägg i stället för kalciumhydroxid.

 

Förutsägbara resultat nås om rotfyllningen har en effektiv antiseptisk verkan åtminstone en kort tid efter fullbordad rotfyllning. En enda kvarlämnad bakterie kan annars förstöra ett omsorgsfullt rensningsarbete. Kronisk infektion blir följden och det medför hälsorisker enligt senare tiders forskning. Allt fler tandläkare och patienter känner oro för detta. Du som är patient och vill kunna få infektionsfri rotfyllning kan tipsa din tandläkare om denna sida och nedanstående kurs.

 

Samtal med Socialstyrelse den 29 maj.

Ansvarig för Kunskapsdokumentet,Mathias Fredrikson lovade att överväga SES:s förslag att skriva något om våra tips i Tandläkartidningen. Vi får hoppas att det inte dröjer, så att onödigt lidande och höga kostnader kan undvikas. Den som har makt och befogenhet att åtgärda problemet har också ett ansvar.

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kurs är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

Förslag till ny information om rotfyllning skickat till Vårdguiden

Det finns olika metoder för att göra en rotfyllning. Då det ofta finns bakterier kvar i en tand som rotfyllts med konventionell metod föredrar en del kliniker och de flesta patienter Sargentimetoden, som ökar chansen för bakteriefrihet med hjälp av ett par mg paraformaldehyd i rotfyllningen. Enligt tandvårdslagen har patienten rätt till information och att själv få välja.


Socialstyrelsen gör sig ingen brådska att ändra felaktiga riktlinjer. Många patienter kommer att drabbas av farliga tandinfektioner under sommaren pga att ineffektivt kalciumhydroxid används som antiseptiskt inlägg. De farligaste bakterierna överlever.

Det behövs klara besked på en rad punkter:

1. Är Socialstyrelsen positiv till att tandläkare informerar patienter om N2-studier och kliniska erfarenheter?

2. Anses valet av rotfyllningsmaterial fortfarande inte ha någon avgörande betydelse för läkningen av den apikala vävnaden, trots tandläkare Jan Svenssons negativa erfarenheter med Epiphany/Reak Seal?

3. Tar de nationella riktlinjerna verkligen inte ställning till vilket material som används? Det står ju att när mikrobiell invasion nått pulpan görs pulpektomi och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning. Resultatet blir ju kvarstående infektion i de flesta behandlade tänderna såvida rotfyllningen inte gjorts med N2.

4. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska göras delaktiga i valet av material. N2 har en antiseptiskt verkan till skillnad från konventionella medel. Har infektionskänsliga patienter inte rätt att välja N2? Har behandlaren rätt att döma ut en infekterad tand utan att informera om den goda prognosen för N2-rotfyllning?

5. Kliniker har rapporterat positiva erfarenheter med N2 ända sedan materialet kom till Sverige i slutet av 1950-talet. Studier av Telander 1966, Steup 2001, Teeuwen 2008 och Venuti 2014 visar på hög lyckandefrekvens. Varför tiger Socialstyrelsen om detta?

6. Läkemedelsverket har rekommenderat effektiva antiseptika för rotkanalsdesinfektion. Är det god tandvård att använda ineffektivt kalciumhydroxid? Inom ungdomstandvården drabbas ju varannan tand av en manifest infektion inom 3,5 år.

7. Infektioner kan spridas i kroppen från en infekterad rotkanal. Formaldehyd i lagom dos desinficerar effektivt en rotkanal och minskar risken för spridning och därmed också behovet av antibiotika med åtföljande resistensutveckling. Varför inte informera om detta?

8. Anser Socialstyrelsen att 2 mg formaldehyd utgör en hälsorisk? Det är ett kroppseget ämne som finns naturligt i blodet. Hur stor bedöms risken i så fall vara i förhållande till risken för problem pga. bristande desinfektion?

9. Inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol har inte längre någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen påstås i riktlinjerna. Hur stämmer detta med uppgiften att det är upp till varje tandläkare att välja bland CE-märkta material?

10. Eftersom N2 är tillåtet och resultaten är bra bör väl tandläkare ha kunskap om materialet, dess användning och behandlingsprognosen?

11. Måste det dröja till 2021 innan uppenbara felaktigeter i riktlinjerna ändras? Patienter utsätts ju under tiden för onödiga risker både i form av tandförluster, sepsis, endocardit och cancer, m.m.


Vi ser fram mot följande förändringar

1. Tandläkare ska ha kunskap om N2-metoden. De ska känna till och redovisa för patienter prognosen för såväl gängse rotfyllningsmetoder som för N2-metoden. Patienter ska informeras och göras delaktiga i metodvalet

2. Riktlinjerna ska belysa att valet av neutralt eller antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel är avgörande för om slutresultatet blir en steril rot.

3. Kalciumhydroxid ska inte användas som antiseptiskt inlägg, då det är verkningslöst. I stället bör man använda TCM enligt Sargenti.

4. Värdefulla antiseptiska och dentinbildningsstimulerande egenskaper hos paraformaldehyd i en koncentration på upp till 5% ska framhållas.

5. Ovanstående fakta bör publiceras omgående i nya preliminära riktlinjer.


Gå nu till fliken: Vad är N2? i vänstra kolumnen litet längre upp på denna sida!


 

 

Copyright © All Rights Reserved